Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

havengelden en andere scheepsongelden meer, welke in de respective havens der beide steden geheven worden.

Welligt is het hier de plaats om op te merken, dat te Ostende en op de Schelde de loodsgelden voor alle vreemde schepen 50% hooger geheven worden dan op Nederlandsche en dat men dit bij het nog in deliberatie zijnde algemeen tarief van loodsgelden schijnt te willen volgen *).

De aanleiding, dat wij hier oudtijds van vreemde schepen geen meerder loodsgelden dan van nationale vorderden, was gelegen in de milde beginselen, welke men meende te moeten volgen, en het naar onze havens lokken der vreemden.

De Schelde en Ostende onder Fransch beheer komende, heeft men ook aldaar het Fransch systema gevolgd en het loodsgeld voor vreemden 50% hooger gesteld.

C. Volkomen gelijkheid van inkomende en uitgaande regten voor de wederzijdsche vlaggen. Niet alleen toch is er thans aanmerkelijk verschil ten aanzien der inkomende regten, maar ook op een aantal artikelen, waarvan ik nu maar alleen de suiker wil noemen, heft men uitgaande hoogere regten met vreemde dan met nationale schepen.

Een voorname zaak, welke bij dit eerste punt zeer in aanmerking komt, is de zouthandel; dezelve is voor onze nationale schepen van zeer veel belang. De Kamer heeft over dit stuk meermalen het gouvernement onderhouden*). Sedert dat het Engelsch klipzout geadmitteerd wordt, lijdt onze scheepvaart een gevoelig verlies door het gemis van den zouthandel met de Middell andsche Zee, en onderscheidene deskundigen, waaronder ook belanglooze personen, oordeelen, dat men althans de tegenwoordige schikkingen daaromtrent moet behouden, dewijl alle verandering, welke de strekking zoude hebben om onze reederijen nog meer van den zouthandel te doen missen, voor dezelve zeer schadelijk zoude zijn en zulks zeker het gevolg zoude wezen, wanneer de Engelschen dit artikel gelijkelijk met ons konden aanvoeren.

Deze echter hechten er zeer veel aan om die vrijheid te hebben, omdat zij er op gezet zijn, dat hun zout zooveel mogelijk worde uitgevoerd.

*) Zie hiervóór, afd. V. *) Zie o.a. aps. 8 eu 9.

Sluiten