Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van nog meer belang schijnt mij te zijn de olie van zaad, houtwerk en gefabriceerde verwwaren en weHigt zoude omtrent het eerste artikel eenig faveur te bedingen Zijn, indien men alhier de uitgaande regten op het koolzaad verminderde, hetgeen ik tevens voor den landbouw bevordelijk zoude houden.

Ik ga thans over tot de artikelen, omtrent welker invoer wij aan Engeland faciliteiten zouden kunnen toestaan.

Van de katoene garens maakte ik reeds met een enkel woord melding. Ik geloof, dat de Engelsche regering er nog al aan hechten zal, dat dezelve hier tegen matige regten konden ingevoerd worden, en ik geloof werkelijk, dat het voor onszelven, afgescheiden zelfs van de voordeelen, die wij daartegen zouden kunnen bedingen, nuttig zoude zijn. Niettegenstaande de zoo hooge inkomende regten neemt bij ons het spinnen niet toe. De inlandsche weverijen moeten zich dezelve nu zooveel duurder aanschaffen en kunnen dus met de Engelsche nog met de Duitsche (die zelve nu over ons land transito ontvangen) concurreren. Daarenboven faciliteren de hooge regten het insluiken en hieraan mag het wel worden toegeschreven, dat vele fabrieken van katoene lijnwaden zich op de uiterste grenzen van ons land bevinden. Ik oordeel dus, dat men deze regten zonder gevaar voor onze industrie zoude kunnen verminderen en bij het overige voordeel de onzedelijke smokkelhandel doen afnemen, 's lands schatkist, die nu van de hooge ktöomende regten bijna niets ontvangt, door de betaling van matige regten stijven.

Hetzelfde geldt, hoewel eenigszins in mindere mate, van alle de zoo hoog belaste katoene lijnwaden en andere manufacturen, wélke nog aanhoudend ingesluikt worden en waarvan dus onze fabrieken toch eenige concurrentie moeten doorstaan, terwijl de schatkist minder ontvangt dan geschieden zoude als de regten matig waren.

Ik weet wel, dat het belang van vele fabrieken in ons vaderland hiertegen schijnt op te komen, maar zoude toch durven vaststellen, dat zij tegen de Engelschen zullen kunnen rivaliseren, en in 'allen gevalle geloof ik, dat als wij hiertegen weder andere voordeelen kunnen bedingen,, het partiede hier althans het algemeene belang niet in den weg zoude moeten staan.

De geraffineerde suikers en syroop zijn ook inkomend bij ons hoog belast en zouden dus wat dat aangaat vele vermindering

Sluiten