Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen lijden. Dit artikel staat echter in een naauw verband met den aanvoer uit onze koloniën en ik durf dus niet beslissen, of het wel raadzaam zoude zijn hieromtrent verandering te maken.

Eene vermindering van de regten op het ijzer zoude mede voor Engeland gunstig en ook voor onze rederijen, gieterijen, messenmakerijen en ontelbare andere fabrieken meer, die het als grondstof behoeven, eene weldaad zijn.

De regten op de steenkolen beschouw ik mede voor vermindering vatbaar, zonder dat daarom de invoer of het gebruik geheel vrij behoeft te zijn.

Over het zout heb ik bij de behandeling van het eerste punt reeds gesproken.

Door deze opgaven zal U.H.E.G. nu nog nader bevestigd zien' hetgeen ik mede reeds bij mijne voorafgaande aanmerkingen zeide, dat wij n.1. veel te eischen en weinig te geven hebben, en dit zal dan ook welligt de onderhandelingen zeer moeielijk maken, terwijl dit nog vermeerderd wordt door de verschillende belangen, welke ten dezen in aanraking komen.

Ik waag het hier in overweging te geven, of men ook ter wederzijde ten nutte der wederzijdsche fabrieken eenige artikels met regten van aanbelang bij wijze van conventie zoude kunnen bezwaard laten. Zoo staan dan steenkolen tegen steenkolen, aardewerk tegen aardewerk, suiker tegen suiker, sommige manufacturen tegen sommige manufacturen over en hoedanige artikels er meer mogten zijn, die bij wederzijdsche conventiën hoog belast moesten blijven ten nutte der industrie in elk der rijken. Op deze wijze elkander te verstaan met betrekking tot eenige weinige artikelen, kan dunkt mij, den grond leggen, dat men ten aanzien van al het andere in Engeland even liberaal worde als men hier te lande is. Moge maar opregtheid de onderhandelingen van de Engelsche zijde besturen, want wanneer evenals met den doorvoer van jenever de vrijheid,met de eene hand gegeven, door de andere weder beperkt wordt, dan zoude er spoedig meer verloren dan gewonnen worden.

Ik gevoel zeer levendig, dat men in Engeland niet minder dan hier vooroordeelen zal moeten tegemoet komen; de eigenaars onzer mijnen bv. zullen gewis ongaarne zien, dat de / 7 per 1000 u inkomend regten verminderd of opgeheven worden,en in Engeland zal men ook de regten op de ohe niet willen venninderd hebben,

Sluiten