Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

durige toeneming overvloed van producten geeft, als wanneer men ook vanzelfs genegen zal zijn de Nederlandsche markt te beproeven. En wat nu het andere gedeelte, het eigenlijke Suriname, betreft, - zie ik niet, dat de vrije vaart der Engelschen de onze zeer zal kunnen in de weg staan;ons vervoer derwaarts bepaalt zich tot weinig meer dan tot plantagie-behoeften of tot ruwe artikelen, van aardappelen, uyen, ook wat boter, kaas, jenever e.d., met al hetwelk wij op de Engelschen te veel vooruit hebben dan dat zij ons daarin zouden kunnen benadeelen; en wat de koffy, suiker, katoen en cacao der platntagiën betreft, behoeft men er niet aan te twijfelen, of de hypotheekhouders zullen wel zorgen, dat deZe gelijk vanouds naar de Nederlandsche markten komen.

Ik weet wel, dat gehechtheid aan het oude vooroordeel en zekere ingekankerde haat tegen de mededinging der Britten den stempel op deze denkbeelden niet drukken zullen, doch dergelijke consideratiën, meen ik, dat bij een betoog als dit ter zijde behooren te staan. Ik voor mij deel in het gevoelen van degenen, die genegen zij& om te gelooven, dat de vrijere vaart op Surinamen meerder voordeel dan nadeel zal geven, maar genomen dat er eenig nadeel uit ontstond (hetwelk echter een doorkundige en bij de hypotheken veel belanghebbende man, wiens gevoelen ik in de gelegenheid geweest ben te leeren kennen, even weinig als ik schijnt te duchten, zoude het dan zoo groot Zijn, dat hetzelve door de voordeelen, welke onze vaart op de Engelsche koloniën kan geven, niet kunnen worden overtroffen? Be meen ja: ik spreek niet eens van Jamaica, Canada enz., waarvan ik mij zoveel niet voorstel, maar het komt mij voor, dat de vaart van Demerary, Essequebo en Berbice voor ons van het uiterste gewigt is. Vele geldschieters op: plantagiën hebben daarin een onberekenbaar groot belang en mij dunkt te grooter, naarmate het tijdstip nadert, dat de schikking, welke er op die vaart ten gevolge van het afstaan dier koloniën bestaat, begint ten einde te loopen. Be herinner nnji dat een zeer voornaam huis te Londen, van hetwelk hier ter stede eene belangrijke tak bestaat, eenige jaren geleden bij de Engelsche regeering zeer vele pogingen heeft aangewend, ten eihde de voortbrengselen van Jamaica, maar inzonderheid van Demerary, Essequebo en Berbice regtstreeks naar dit rijk te mogen voeren, doch dat de Britsche regeering dit toen volstandig geweigerd

Sluiten