Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Rhijn zoude begeeren en dus wel insteeren kan op eene vernrijding der overlading, zoodat men met daartoe geschikte vaartuigen, verzegeld of bewaakt, den Rijn zoude willen opvaren.

Het zoude onnoodig, ja welligt vermetel wezen, indien ik dit punt wilde gaan ontwikkelen, omdat daarover alreeds zooveel geschreven en verhandeld is en het gouvernement volkomen ingelicht is omtrent alle de noodlottige gevolgen, welke die vrijheid voor ons zoude hebben, maar ik maak er daarom met een woord melding van, omdat ik het meen daarvoor te mogen houden, dat de tegenwoordige staat van zaken, hoe onaangenaam en nadeelig op zichzelve, toch nog verre te verkiezen is boven het gemis van eenen handel, welke nog ons voorname débouché uitmaakt, en die, kunnen wij eenmaal ook met Pruissen een goed handelsverdrag sluiten, nog van veel meer aanbelang worden kan.

Ten slotte. Ik durf mij niet voorstellen, dat een zoodanig vrijgevig handelstractaat, als ik zoude wenschen en op de gronden, in dezen brief aangestipt, tot stand zal komen, hoezeer ook het belang der beide natiën zulks in mijn oog vordert. Indien toch Engeland en Nederland zich omtrent de gewenschte gelijkheid konden verstaan, twijfel ik geenszins, of rij zouden tezamen daarvan veel nut trekken en als het ware elkander de hand bieden. Ja, ik stel mij voor, dat de resultaten zoo gunstig voor beider scheepvaart moeten worden, dat al spoedig de naijver van andere natiën zoude worden opgewekt en de vrijgevigheid van Engeland en Nederland jegens elkander de kiem kon worden, uit welke bij andere volken een geheel nieuwe wijze van beschouwing ontstaan zoude, geschikt om dezelve langzamerhand af te brengen van dat stelsel van isolement, hetwelk midden in den vrede een zeker soort van oorlog onderhoud, de natuur van den handel wegneemt en schadelijke uitwerksels heeft voor het onderling verkeer der natiën. Maar ook voor ons rijk alleen is de zaak ook nog bovendien van belang. Ik geloof toch, dat hetzelve door een zoodanig tractaat niet alleen een nog aanmerkelijk grooter gewigt in de oogen der Europeesche magten zoude krijgen dan het tegenwoordig heeft, maar ik stel ook voor, dat het diepen indruk zoude maken in Zuid- en Noord-America, het zoude een sprekend bewijs opleveren, dat Engeland de vriendschap en verstandhouding met ons rijk hoog waardeert en aan die verafgelegene gewesten een

Sluiten