Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heel en al aan Engelsche schepen ontzegd bleef ten gevolge van ons onderscheiden regt. Ik heb hem steeds mijn vertrouwen te kennen gegeven en vertrouwde ook inderdaad, dat hij aan een debiet, dat reeds op zichzelve zoo voordeelig voor Engeland is; niet zoude raken, doch.sedert korten tijd heb ik de minuut in handen gehad eener onder zijn oog opgestelde order in council, waarbij het klipzout, dat in Nederlandsche schepen afgescheept wordt, met 2 £ bezwaard zoude worden als countervailing duty voor het bij ons tarief vastgestelde onderscheid. Voor de ruwe suikers (doch dit is van minder belang) zoude dan een evenredig bezwaar worden bepaald en misschien ging men alligt over tot den meer algemeenen maatregel, welken de jongste parlement-acten het gouvernement bevoegd maken om op alle natiën toe te passen, die de wederkeerigheid op het stuk der vlag niet verkiezen aan te nemen.

Omstreeks dezen tijd van het jaar vergadert de kabinetsraad, in welken tot zoodanige orders in council voordragt gedaan en besluit genomen wordt. Er was zelfs kwestie om er eenen aanstaanden Vrijdag *) te houden en dan tot in het laatst van September te scheiden. Doch de heer Canning voorleden week door eene inflaminative ziekte aangetast geworden zijnde, zoodat zijne talrijke vrienden gedurende een paar dagen uitermate bekommerd zijn geweest, is hierin uitstel gekomen tot den zgsten dezer, misschien wel langer. Ik heb dus, naar het mij voorkomt, te zorgen, i° dat zij, voor het reces van den kabinetsraad, iets van mij hebben, dat zij als een antwoord moeten beschouwen op hunne cbncept-artikelen 3), bij mijn no. 75 ') overgezonden; 2° dat dit antwoord hun genoegzaam voldoende toeschijne om van de geheele onderhandeling het beste te verwachten en dus om alle denkbeeld te laten varen eener dadelijke retorsie omtrent het zout en onze andere discriminating duties; in andere woorden mijn pogingen moeten strekken tot de onbepaalde voortduring van het status quo, zooals het in Augustus 18244) provisioneel geregeld werd.

Omtrent den uitslag dezer pogingen zoude ik minder ongerust wezen, indien ik spoedig in het geval werd gesteld van aan te kondigen, dat aan hunne klagten over de verhoogde loodsgekfcÈbtli Ostende gehoor gegeven is6), alsmede dat de voorgestelde termen omtrent de vaart op de West-Indische koloniën bij ons on-

>) 22 Juli 1825. ■) No. 115. ■) No. 116. *) Not 94. ') No. 45.

Sluiten