Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 123. — 1825, Augustus I. — FALCK AAN DE CONINCK l).

Ik vieye Imjj dat de i0U0U(j dezer laatste nota»), met

de daartoe behoorende mondelinge adstructie, min of meer indruk heeft gemaakt; want hoewel men van de andere zijde») breed is blijven opgeven van de zwarigheden, in welke zij zouden vervallen door hun algemeen tarief ten gunste van deze of gene natie bijzonderlijk te wijzigen, ben ik ten slotte echter verzocht om van een aantal der artikelen, die Nederland aan rnindere regten onderhevig wenscht te zien, mededeeling te doen aan den heer Huskisson; deze zoude dan naar aanleiding daarvan de zaak met alle aandacht in welwillendheid overwegen. Bij die overweging zullen vele onzer vragen zonder twijfel bevonden worden in strijd te zijn met gewigtige belangen der Engelsche landeigenaars en manufacturisten, en ik beschouwe de situatie van het nunisterie niet als zoodanig dat hetzelve, ter uitbrriding van den handel of om consequent te zijn in het aangekondigde stelsel van hberahteit, over eene oppositie van dien kant ligtehjk zoude kunnen heenstappen. Doch het ware mijns inziens al veel gewonnen, indien er thans maar met etlijke weinige objecten een voorbeeld werd gegeven, van welk wij bij volgende gelegenheden partij zouden kunnen trekken tot het be<iingen van meer.

No. I24. — 1825, Augustus 2. — SPRENGER4) AAN STRATENUS *)•.

Het daarstellen van een commercietractaat tusschen Nederland en Groot-Brittanje kan in de gevolgen van zeer groot aanbelang voor ons rijk worden en de gènegenheid van Z. M. om tot die onderhandelingen toe te treden, is weder eene vernieuwde blijk van Z. M.'s bezorgdheid om alles te doen, wat mogelükis tot verlevendiging en bloei van onze handel, fabrieken en zeevaart, doch van de bepalingen daarstelling der artikelen van dit tractaat zal dan ook alles afhangen en dus, zooals UH. E. G. teregt reeds aanmerkt, dat evenals wij van onze zijde, de Engelschen van hunnenkant het meest mogelijk voordeel zullen trachten te bedingen;

») Uit Londen, no. 8a. - R. A., Buitenlandsche Zaken, exh. 6 Augustus 1825, no. 5, I. S. 650. *) No. iai. •) Van Engelsche zijde.

) President van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Middelburg. 6) R. A., Waterstaat 2567. 6

Sluiten