Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tige inkomende regten niet dan voordeelig kunnen zijn, doch daar dit v.n. doelt op voortbrengselen van nijverheid en dus op fabriekswezen, komt zulks mij in het algemeen hoogst gevaarlijk voor, want het is toch in gansch Europa bekend dat, als de Engelsche fabriekgoederen vrij mogen inkomen, dat dan geene fabriek tegen hen werken kan.

En waaruit heeft dit rijnen oorsprong? Vooreerst, omdat zij door de gansche wereld meester zijn van de meeste grondstoffen en beter in de gelegenheid zijn die te bekomen. In de tweede plaats moet men in aanmerking nemen, dat de Engelschen in het mechanique voor het fabriekwezen verre vooruit rijn. En in de derde plaats is het algemeen bekend, dat het systema van Engeland is van alles zwaar te belasten, waardoor de inkomsten verre de beraamde uitgaven overtreffen. Met deze enorme overschietende fondsen wordt gemanoeuvreerd om de smalle gemeente in den opbrengst van de zware belastingen tegemoet te komen; bv. de werkmenschen in alle fabrieken, deze kunnen van hunne meesters hooge daggelden krijgen, omdat die van het gouvernement aanrienlijke premiën bekomen voor het uitvoeren van hunne fabriekgoederen. Deze goederen kunnen dus in alle rijken tot mindere prijzen bekomen worden als de fabrieken die kunnen vervaardigen, waarom dan ook dat rijk, welke de Engelsche manufacturen zonder of met een klein regt laat inkomen, zijne eigene fabrieken ruïneert.

In de jaren 1810 tot 1813, toen de Engelsche fabrieken hunne goederen niet konden exporteeren, heeft het gouvernement millioenen ponden besteed om de fabrikanten van hunne goederen te ontlasten, alleen om de smalle gemeente stil te houden. Deze goederen rijn naderhand in loterijen gebragt en verloot onder conditie van exportatie. Men had aanzienlijke prijzen} iemand die dus een prijs van duizenden ponden sterling trok, verzond het goed naar andere staten en het het tot alle prijzen verkoopen, alzoo alles wat er van kwam winst was; dit heeft op het vasteland veel kwaad gedaan en niemand heeft kunnen begrijpen, hoe dat de Engelsche goederen zoo goedkoop konden gemaakt worden, daar van vele de grondstof niet eens betaald werd. En alhoewel onze fabrieken sedert jaren reuzenstappen voorwaarts gedaan hebben, geloof ik echter zij dien trap van volkomenheid nog niet bereikt hebben van niet nog in vele artikelen de concurrentie van Engeland te moeten vreezen.

Sluiten