Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet alleen geen plaats heeft, maar de prijzen worden door de be lasting, die er hier op legt, nog aanmerkelijk gedrukt.

Zoude de vrije vaart op de West-Indische bezittingen voor de beide rijken ook niet ten gevolge kunnen hebben de geregelde correspondentie en vaart tusschen Stixinamen en Demerary, uit hoofde de slaven, (die) in^urinamen oneindig beter koop zijn dan in Demerary, werden opgekocht en derwaarts overgebragt, en zoude zulks niet tot aanmerkelijk nadeel en eindelijke ruïne van die kolonie moeten uitloopen?

Dat het Engelsche gouvernement zeer daartoe genegen is, is ligtelijk te begrijpen, daar er nog een aantal plantagiën in Surinamen en genoegzaam alle aan de rivier Nickerie aan Engelschen toebehooren, waarvan zij dan zeker alle de consignatiën zouden hebben.

En alhoewel het voor Amsterdam en Middelburg wenschelijk zoude zijn, dat men voort kon blijven gaan om met schepen, buiten Nederland gebouwd, op Demerary en Berbice te bhjven varen, komt het mij voor zulks niet kan opwegen tegen de schaden en nadeden, die ons rijk zoude ondergaan kunnen met de openstelling der wederzijdsche bezittingen in Amerika en de WestIndiën en bijzonder Surinamen.

Alle veranderingen of wijzigingen onder de tegenswoordige omstandigheden in de vaart op Surinamen komen mij nadeelig voor, zooals de Kamer van Koophandel en Fabrieken bij haren brief a.° 22 November 1824 aan het ministerie van Nationale Nijverhdd en Koloniën heeft geadviseerd tegen eene gevraagde alteratie in art. 97 van het Reglement op de scheepvaart enz. naar de kolonie Surinamen de dato 14 September 1815, waartoe de vrijheid neme mij te mogen refereren.

No. 125. —- 1825, AugUStUS 3. — FALCK AAN HUSKISSON ').

En conséquence de 1'entretien que nous eümes vendredi dernier ») au Foreign Office, j'ai 1'honneur de vous proposer les productions suivantes du sol et de 1'industrie des Pays-Bas comme pouvant être spécialement favorisées par la convention commer-

l) Gedrukt: Falck, Gedenkschriften, blz. 603. — R. A., Londensch legatie-archief. no. 4a, Handel en Scheepvaart 1820—1830. ') 29 Juli 1835.

Sluiten