Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hennep is mede aanmerkelijk verminderd, doch zal misschien nog in het vervolg in aanmerking kunnen komen;

Wol daarentegen is niet waarscMjnlijk, dat zich ooit minder zal laten bedingen dan»/. penny voor de gemeene, en dit heeft thans reeds plaats;

Linnen. Ierland 1 Ook is voor dit artikel eene progressieve afdahng van het regt bepaald;

Kool-, raap- en lijnzaad. Is het om onze groote belangstelling in het debiet te bewijzen, dat wij den uitvoer met /10— per last bezwaren?

Raap-, hennep- en lijnzaadkoeken. Weet degeen, die dit artikel opgegeven heeft, dat het met niet meer dan two pence de cwt belast is ?

Loodwit. Het Engelsche fabrikaat is zoo oneindig beter dat er nog m langen tijd geene ontbiecling van het onze plaats hebben kan.

Jenever. Een hopelooze voorslag, zoolang de Engelschen veel duurder graan moeten verstoken dan wij.

Meubelen, goud- en züverdraad, passementwerk. Gereserveerd als substituten van gewigtiger artikelen, die misschien mogten uitvallen.

Lakens. Thans zijn de Nederlandsche lakens alhier veel minder belast dan de Engelsche bij ons, en het ministerie wordt door de fabnkanten wegens de tot stand gebragte vermindering al te zeer lastig gevallen, dan dat men hopen kan het omtrent dit object nog meer te doen bijkomen.

Thee. De aanvoer behoort bij mtsluiting aan de O.-I. C.

Tabak. Van onze eigene kunnen wij niet veel debiet hopen, en het aanbrengen der Amerikaansche is volgens de navigatie-wetten aan vreemde vlaggen ontzegd.

Koffi^ Het regt is nu juist op de helft verminderd. Daarenboven, koffie gaat van hier naar het vasteland.maar niet omgekeerd. De markt is bij ons.

NO. I27. — 1825, AugUStUS 5. — BOUSQUET') AAN STRATENUS a).

Even wenschelijk en billijk tevens ware de afschaf-

Posthumus.

Sluiten