Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennen; wanneer men eindelijk daarbij vergelijkt de tegenwoordige toestand van de Nederlandsche handel, hetzij men deszelfs zedelijke zijde, de activiteit, geest van onderneming en wat dies meer zij in aanmerking neme, hetzij men lette op de magt in schepen, in rijkdom, dan gevoele men een zekere huivering bij de gedagte aan de mogelijke gevolgen van de or^nstelhhg der vaart op Surinamen voor de Engelschen.

Het is ontegenzeggelijk, dat de ligging van Engeland zelve, de meerdere nabijheid en het mindere gevaar der zeereize den handel op de West-Indien en dat land begunstigd, om nu geheel te zwijgen van de groote voordelen en gemakken, die de Engelsche scheepvaart en handel door de ligging der menigvuldige Engelsche bezittingen in de West-Indiën trekken kunnen. Het is even zeker, dat een gedeelte der behoeften onzer koloniën ook in den tegenwoordigen staat van zaken uit Engeland of door Engeland hier bekomen worden, en alzo met veel minder moeite en tot veel betere prijzen onmiddelijk uit Engeland ontboden of verzorgd kunnen worden. Het is niet minder waar, dat voor de West-Indische producten in Engeland steeds eene even gereede, zo al niet gereeder markt openstaat, terwijl in de tegenswoordige levendige handelsbetrekkingen in Europa geen duurzaam verschil van prijzen plaats kan hebben. Het is eindelijk niet in twijfel te trekken, dat vooral sedert het nieuwe stelsel, in de laatste zittingen van het parlement van gouvernementswege aangenomen, in Engeland de handel in deszelfs conditiën, in bedrag eri wijze van heffing der belastingen, in faciliteiten, in alle dergelijke opzichten bij,dien in Amsterdam niet achterstaat, om er niets meer van te zeggen. En wat is er dan bij dit alles van eene gdijkstelling der Engelschen in de vaart op Suriname te wagten? Zo al de een of ander uit vaderlandsliefde, uit gewoonte, uit bijzondere betrekkingen, van Amsterdam en Suriname terug blijft handelen,zal niet de groote meerderheid van dien handel zig naar en op Engeland verplaatsen?

Men waane niet, dat het eenig belangrijk verschil maken kan, dat bij onderscheidene negotiatiën, op Surinaamschè plantagiën gevestigd, de uit(hTikkehjke bepaling is gemaakt, alle de producten aan een huis in Amsterdam te consigneren en de behceftens van hetzelve te ontbieden, want behalven dat het getal plantages, met hypotheeken bezwaard, slechts een gedeelte zij van die, welker producten thans aan de beurs alhier eenige levendigheid

Sluiten