Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geven, en het te voorzien is, dat alle, die vrij en onbelast zijn, hoe zeer ook uit andere hoofde onder administratie staande, deze administratie weldra naar Engeland zullen verplaatsen, zo zal het niet ontbreken, en dit blijkt door het voorbeeld van Demerary, aan Engelsche koopheden, die op gelijke en zelfs somtijds min bezwarende conditiën geld zullen voorschieten en de vorige of thans bestaande negotiatiën rembourseren onder gelijk beding van consignatie, een voordeel zeker voor de eigenaars en hypotheekhouders, dog hetwelk nietternin voor de beurs van Amsterdam noodlottig zoude kunnen worden.

Tegen dit nadeel, hetwelk uit de vrije vaart der Engelschen op Surinamen te vreezen is, staat over dat, hetwelk uit de sluiting der Engelsche koloniën op den Nederlandschen handel, in die van Amsterdam in het bijzonder.drukken kan, en het komt er maar op aan, of het laatste al of niet tegen het eerste kan opwegen. Het zij rnij geoorloofd het volgende daarop aan te merken en alsdan de beslissing aan U H. E. G. zelve over te laten.

De zaak verdient van twee zijden beschouwd te worden, met betrekking tot de tegenswoordige belangens en ten aanzien der toekomst.

Wat de tegenswoordige belangens betreft, komt in aanmerking, dat de thans bestaande commercieele relatiën tusschen Amsterdam en de koloniën Demerary, Essequebo en Berbice geheel zouden kunnen vervallen. Maar die betrekkingen zijn thans niet van dat belang, dat dezelve met die op Suriname in eenige vergelijking kunnen komen, zoals dit dadehjk in het oog loopt, wanneer men het getal vergelijkt der koopbeden, die op deze kolonie bandelen; daarenboven nemen die betrekkingen allengskens af, naarmate de Engelschen zich meer en meer in Demerary vestigen en hunne taal en gewoontens aldaar veld winnen, die koloniën met één woord zich hoe langer zo meer van alle banden met Nederland losmaken, om die met Engeland al naauwer en naauwer toe te halen. En wat de conventie van 12 Augustus 1815 >) betreft, (zelfs wanneer men de gevraagde verlenging van dezelve ook voor schepen, buiten Nederland gebouwd, door de bedoelde vrijstelling te gereder zoude kunnen verkrijgen), zo is dezelve zowel door de teperking van de tijd als door hare strekking om alleen voor-

!) '„Conventie over de vaart en handel op de West-Indische volksplantingen van Demerary, Essequebo en Berbioe", Stsbl. no. 56 (1815).

Sluiten