Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kenbaar gemaakt de gevoelens van de Kamers van Koophandel

van Amsterdam, Rotterdam en Middelburg.1) ; terwijl

moet worden aangemerkt, dat de Kamer van Antwerpens) en de Handel-Maatschappg») tot. nu hunne gedachten niet hebben opgegeven, hebben de ondergeteekenden evenwel gemeend het uitbrengen van hunne gevoelens daarna niet te moeten uitstellen.

En alzoo ter behandeling der zaak overgaande, zoo dient eerst gelet op het tegenwoordig stelsel van handel en vaart op Suriname, de eenige Nederlandsche kolonie, die te dezen in aanmerking komt.

Dit stelsel is eenvoudig: het wordt omschreven in de gyste en g8ste artikelen van het Reglement van 14 September ï.815, no. 58*).

Art. 97.

De handel en de vaart op de kolonie Suriname zal alleen mogen geschieden uit en naar dit rijk.

Alle vrachten, waren en gewassen zullen nergens dan directehjk naar de Nederlanders mogen worden gezonden, en alle behoeften en waren, voor de voorschreven kolonie benoodigd, alleen uit dit rijk derwaards mogen worden aangebragt, met uitzondering echter van de vaart der Noord-Amerikanen, zooals bij het volgende artikel is bepaald.

Art. 98.

De vaart der Noor-Amerikanen op Suriname zal provisioneel onder dezelfde bepalingen als voor het jaar 1795 heeft plaats gehad, zijn geoorloofd.

Uit deze bepalingen, buiten welke geene andere gemaakt zijn, blijkt, dat bij uitsluiting van de anderen enkel een regtstreeksche handel en vaart van en op Nederland in Suriname bestaat. De uitzondering van de Noord-Amerikanen is naar den regel gering, en heeft (zoo het schijnt) voornamelijk ten doel de suikerplantagiën van den dram of de melassies te ontlasten, waartegen de Amerikanen, welke dit voortbrengsel komen afhalen, eenige waren mogen aanbrengen.

Of dit uitsluitend stelsel op het belang van de kolonie zelve gegrond is, schijnt in twijfel te kunnen getrokken worden.

Vrij vertier is toegestaan voor de algemeene welvaart, bijzon-

») Nos. 119, 124, 127. ») No. 137. s) No. 133. *) G. B. 1816, no. 2.

Sluiten