Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met behoedzaamheid voort te gaan, maar dan zal het ook voor het Nederlandsche gouvernement zake zijn, om met behoedzaamheid op dat pad voort te wandelen; men zou toch dan geen gelijken tred houden, en dat is noodig, gelijk de president van de Rotterdamsche Kamer teregt, hoezeer welligt met wat harde Uitdrukkingen, te kennen wil geven, en deze verklaart zich anders voor den vrijen handel en meent, dat eene schikking op de WestIndische vaart eerder een voordeel dan een nadeel zijn zou1).

Het komt er dus op aan, of de te maken schikkingen die wederkerigheid zullen bevorderen, welke alleen de zaak wenschelijk kan doen zijn; daartoe dient ingezien de schets van een ontwerp, hetwelk eene bijlage *) is van den brief, door den ambassadeur Falck, op ïï Juli 1.1. geschreven*). De $e, 6e en je artikelen komen hier in aanmerking.

Het 50 artikel geeft wederkerige vrijheid aan Britsche en Nederlandsche schepen om de voortbrengselen van hunne eigene nationale nijverheid in elkanders West-Indische koloniën in te voeren, mits zoodanige goederen in die koloniën op den invoer niet verboden of eeniglijk uit eigen, hetzij dan Britsche of Nederlandsche havens toegelaten zijn.

Om het verkiesslijke van deze bepaling wel te beoordeelen, dient men bekend te wezen met de verordeningen, wélke thans in de koloniën der Engelschen te dien aanzien in werking zijn, en verder de verzekering te bekomen, dat dezelve door geene zouden vervangen worden. Het openstellen toch der Britsche havens voor de Nederlandsche schepen zou weinig voordeel voor dezen opleveren, wanneer het verbod om eenige goederen uit andere dan Britsche havens daar in te voerèn óf op velerlei goederen zag, óf ook op dezulken als het voor Nederlandsche rederijen meest belangrijk zou zijn te vervoeren. Men zou dit althans moeten weten, omdat in allen gevalle de nieuwe Nederlandsche verordeningen daarnaar zouden moeten worden gewijzigd; daarin zoude toch (volgens de aanteekening naast dit 5e artikel geplaatst) het behoedmiddel moeten liggen om aan de Nederlandsche producten in Suriname bij aanhoudendheid eene billijke voorkeur te bezorgen. Men zegt de nieuwe verordeningen, want nu is de invoer in Suri-

*) No. 119. s) No. 115. *) No. 116.

Sluiten