Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

name verboden van alles, wat niet uit Nederlandsche havens komt; dit is thans reeds, zoo het schijnt, in de Engelsche koloniën het geval niet. Nederland zou dus zijn stelsel geheel moeten nazien en elk handelsartikel als het ware opnieuw moeten overwegen, om te beslissen, welke voor eenen invoer uit Nederland zelve zouden moeten worden voorbehouden, eene vergelijking dus van hetgeen bij de Engelschen plaats heeft en bij Nederland zou moeten plaats vinden, diende gemaakt, om te beoordeelen, wat bij eene te treffen schikking gewonnen of verloren zou worden,wat men zou afstaan, wat verkrijgen. Of zulk eene wijze van de zaak te regelen tot de milde stelsels kan gerekend worden, te behoren, schijnt twijfelachtig; welke voordeden aan de eene of andere zijde zouden getrokken worden, is het evenzeer, en echter is zulk eene in waarheid bekrompen behandeling in den gegeven stand der zaken niet te vermijden. Men zou zelfs het in een matig verschil van regten niet kunnen vinden; de regten toch zouden voor den een en ander gelijk zijn. Dit ontworpen artikel schijnt dus niet die zekerheid en vastheid te waarborgen, Wdke het wenschelijk is, dat uit de verbintenis zelve vlodt; integendeel schijnt hetzelve tot wederkerige beperkingen te kunnen leiden, die toch niet in den geest vallen, waarmede een handelstractaat wordt aangegaan.

Het ontworpen 6e artikel bepaalt hetzelfde omtrent den uitvoer uit de koloniën als het $e omtrent den invoer. Dezelfde aanmerkingen zijn ook hier te maken.

Wat de aanteekening betreft, dat bier eene bepaling zou kunnen ingelascht worden, waardoor de schepen, die nu in de vaart op Demerary, Essequebo en Berbice zijn, bij voortduring in de koloniën zouden worden toegelaten, deze zal welligt door de laatst ontfangen berigten minder noodig wezen. Het schijnt daarenboven naar den regd niet verkiesselijk om zulk eene bepaling in eene verbintenis in te lasschen. Het moet toch aan de regering van elk land overgelaten worden te bepalen, welke schepen voor nationale zullen gehouden worden. Zoo men zich niet bedriegt, dan is de inlassching van die bepaling omtrent in Nederland gebouwde schepen bij artikel n van de conventie van 12 Augustus 1815 *) niet als eene voorwaarde ten bate der Engelschen bedongen, maar van de Nederlandsche zijde, waarmede Z. M. het heil-

*) Stsbl. no. 56.

Sluiten