Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dende voorwerpen brengt geen verschil meer teweeg in het beloop van het regt, en terwijl men beweert zich bij deze gelijkmatigheid wel te bevinden, draagt men ook zorg van bij andere naties niets meer ten behoeve van Engeland te vorderen of te stipuleeren dan de toepasselijkheid van derzelver algemeen tarief, getuige de tractaten met Columbia, Buenos-Ayres*) enz.

Om mij te overtuigen, dat Nederland in dit alles zeer wel berusten kan, is de heer Huskisson in details getreden van zoodanige verscheidenheid en omvang, dat ik mij niet vleyen kan dezelve volledig ter kennis van Uwe Exc. te brengen. Het volgende zal echter genoegzaam zijn om het beloop zijner redenering te doen beoordeelen.

„Van al de producten, die Nederland van oudsher gewoon is aan Groot-Britanniën te slijten, is de aanvoer gedurig toenemende. Zie slechts de volgende opgaven van uwe vaart herwaarts onder uwe eigene vlag in de drie laatste jaren, te weten op:

1822 1823 1824

Engeland 482 654 1.012 )

Schotland 32 36 58 } schepen.

Ierland 40 54 64 I

Is U deze progeressie nog te langzaam, zoek dan de schuld niet bij ons, maar begin met zelf de uitgaande regten af te schaffen, die uw vlas, uw koolraap en lijnzaad, uwe boter enz. bezwaren.

Wat de voortbrengselen uwer industrie aangaat, let op de aanzienlijke vennindering, die bij ons nieuw tarief aan meest alle artikelen is te beurt gevallen: wollen en katoenen stoffen, lederwerk, glas, boeken, in zooverre zelfs, dat onze eigene fabriekanten in gedurige vreeze zijn en niet ophouden van te reclameren. Het papier, klagen zij, wordt uit Nederland toegelaten, terwijl het ons niet vrijstaat ons aldaar van de grondstof (lompen) te voorzien *).

Het in datzelfde rijk geheven wordende regt op de vreemde lakenen is prohibitief»), terwijl dezelven hier op 15 % binnen-

*) Met Columbia sloot Groot-Brittanniê een handelsverdrag op 18 April 1835, met Buenos-Ayres op 2 Februari 183J. a) De uitvoer van lompen uit Nederland was bij het tarief van 36 Augustus 1833

verboden.

') Het invoerrecht op vreemde lakens bedroeg volgens het in de vorige noot genoemde tarief, al naarmate de waarde ƒ4.— of lager, / 4—f8, fS—/12, /12—16 of boven/16.— was, resp. /40.—, /70.—, / 100.—, /120.— of ƒ150.— de 100 pond.

Sluiten