Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 132. —1825, October 11. — falck aan de coninck. 1).

Gisteren avond is mij de officiëele rescriptie*) geworden, op welke ik bij mijne missive van voorleden Vrijdag 8) de eer had van Uwe Exc. voor te bereiden. Dezelve staat in verband met de nota, die ik den 28ste» Juli 1.1.4) aan den heer Canning had doen toekomen. Over het algemeen kan ik mij aan de hiernevenstaande afschrift en vertaling») van het eerstgemelde stuk gedragen. Dat hetzelve in zoovele details en redeneeringen treedt, is, zoover mijne kennis van het Britsche ministerie reikt, iets ongewoons en mag dus als een blijk aangemerkt worden, dat men er waarlijk prijs op stelt om ons van de billijkheid en onvermijdelijkheid hunner wijze van zien en handelen te overtuigen. Ik houde mij inderdaad verzekerd, dat er geen gebrek is aan welwillendheid jegens Nederland, maar dat dezelve tegen wordt gewerkt door het besef van den tegenwoonligen staat der publieke opinie. De klagten en reclamatiêh van onderscheidene klassen van manufacturiers hebben, zooals reeds door mij gemeld is, een niet verwachten indruk gemaakt en van de zijde der rninisters wordt daarbij waarsc^jnlijk berekend, niet alleen.dat zij zich in de aanstaande zitting van het parlement zullen te verantwoorden hebben, maar ook dat die zitting onmiddellijk gevolgd worden zal van eene generale electie, of, in andere woorden, van een tijdvak, in hetwelk de inpopulariteit met bijzondere zorg te vermijden is.

Deze omstandigheden benemen mij de lang gekoesterde hoop van mijnen naam te mogen zetten onder een even voordeelig als volstandig commercie-tractaat en des te grievender is deze teleurstelling, naarmate de vrage moeilijker te beantwoorden valt of t'eeniger tijd en wanneer er kans wezen zal om de onderhandelingen op eene ruime basis te hervatten. Eenigen troost echter kan men ontleenen uit de verklaring, in de nota van den heer Canning *) voorkomende, dat zij bij een speciaal tractaat niet meer zouden hebben kunnen toegeven dan nu in het algemeen aangeboden is, want in dat geval zouden wij, zonder uitzicht op belangrijke voordeelen, slechts in discussie gebracht

') R. A , Waterstaat 2567. Ook Buitenlandsche Zaken, exh. 15 October 1825, no. 12, IS 650, en coll. Falck, 96. *) No. 131. a) No. 130. ') No. iai. ') Weggelaten.

Sluiten