Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben punten van het Nederlandsche tarief en maatregelen van besc&enning voor onze industrie, in welke de belanghebbenden in alle mogelijke onderstellingen hoogst ongaarne veranderingen zullen zien.

Het woord „conformable", dat op het slot der onderwerpelijke nota gebezigd is, heb ik door „overeenkomstig" vertaald, zonder daarmede te bedoelen, dat men van de Engelsche zijde vordert, dat de artikelenl), bij mijne missive van il Juli 1.1. gevoegd, juist zooals ze voorgesteld zijn, aangenomen worden.

Het is integendeel facultatief om zich de vrijstelling der vaart op de Britsche koloniën al dan niet ten nutte te maken en wordt dit punt door Z. M. negatief beslist, zoo heeft zulks geen ander gevolg dan dat dë zaken op den tegenwoordigen voet blijven; maar ten aanzien van de wederzijds gelijke behandeling der vlaggen in de regtstreeksche vaaart tusschen de twee rijken is het anders gelegen en het oogenblik nadert, waarop ik eene finale afspraak hieromtrent niet meer zal kunnen ontwijken, te dien effecte, dat of die gelijke behandeling voor een zeker getal jaren, zooals met Pruissen en de Noordsche mogendheden *) het geval geweest is, vast worde gesteld of dat, eiken staat wederom volkomen vrij wordende in zijne maatregelen, Engeland o. a. op ons zijne verhooging van een vijfde toepasse en Z. M. daarentegen de nationale scheepvaart zoo door de restitutie van 10 % als door de verdere onderscheiding en bescherming, die met de algemeene belangen bestaanbaar zal geoordeeld worden, begunstigd.

Van eenig praeadvies omtrent dit een en ander onthoude ik mij te liever, omdat mij de bedenkingen, die men tot onzent op de Engelsche voorstellen te maken heeft, niet dan zeer onvolledig bekend rijn.

No. ï.33. — 1825, November 3. — van de poll»)

aan STRATENUS*).

Reeds vroeger ware door mij de confidentieele missive van U H.E.G. •) beantwoord geworden, indien niet de voldoening aan

l) No. 115. *) Zie blz. 136, noot 1.

■) President der Nederlandsche Handel-Maatschappij.

*) R. A., Waterstaat 2567.

•) Van 15 Juni 1825, no. 1 G. (R. A, Waterstaat 3367.)

Sluiten