Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mindering of vermeerdering van in- en uitgaande regten een dier punten is, waaromtrent de meest uiteenloopende gevoelens heerschen, zoodat daarin niet wel tot eene verandering kan worden overgegaan, dan nadat dezelve aan de nationale belangen met de meeste naauwkeurigheid zal zijn getoetst geworden.

Ik blijf steeds van gevoelen, dat het moeyehjk zal zijn in deze eene overeenstemming te doen tot stand komen, daar het niet te verwachten is, dat b.v. Engeland ons ten gunste van deszelfs algemeen aangenomen systema tot uitsluiting van granen (een bij ons zoo gewigtige tak van handel) zal afgaan; terwijl er daarentegen misschien van onzen kant gegronde redenen kunnen bestaan om b.v. omtrent zout, twist en andere artikelen de voortduring der tegenwoordige bepalingen als wenschelijk te doen beschouwen.

Wat het 4e punt betreft, zoo zal U H.E.G. volledig bekend zijn met de verschillende gevoelens omtrent het al of niet openstellen van onze West-Indische bezittingen voor de Engelschen in verband met het verkrijgen van dezelfde voorregten op hunne aldaar gelegene koloniën.

Ik reken het overtollig in de uiteenzetting te treden van de gronden, die van beide kanten, hetzij voor het behoud der tegenwoordige bepalingen, hetzij voor de door Engeland voorgestelde openstelling worden aangevoerd; doch vermeen na onderzoek dier gronden en na alles wat de ondervmding mij wegens den toestand der kolonie Suriname, welke in deze voornamentlijk bedoeld wordt, geleerd heeft, het gevoelen te moeten aankleven van degenen, die van de or^nstelling der Engelsche koloniën voor onze scheepvaart geene voordeelen verwachten, eenigszins opwegende tegen de nadeelen, welke voor de bestaande handelsbetrekkingen in ons vaderland daaruit zouden geboren worden.

Onbetwistbaar toch zouden de grootere magt, rijkdom en scheepvaart van onze naburen in eene kolonie, alwaar zij door hun vroeger bezit reeds zooveel invloed verkregen hebben, hen daarvoor regten verzekeren, welke nimmer door de onzen in de Engelsche koloniën, waar zij geen invloed hebben en met wier behoeften zij volstrekt onbekend rijn, verkregen zouden kunnen worden.

Sluiten