Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit artikel bier te lande voorhanden is, is naauwlijks toereikende om onze fabryken te voorzien en zoude al spoedig voor Engelsche rekening worden opgekocht, zoodat onze papiermolens, bij gebrek aan voorraad, geen gebruik zouden kunnen maken van de gelegenheid, welke de markt van Engeland voor het debiet van hun fabrikaat zoude aanbieden.

No. 135. — 1825, November 22. — de coninck

AAN DEN KONING1).

De ondergeteekende heeft met leedwezen uit de depêche van den ambassadeur Falck1) en uit het hierbijgaand berigt van den Adnünistrateur der Nationale Nijverheid *) gezien, dat de uitzigten op het aangaan van een handelsverdrag met Engeland, waarmede men zich eenigen tijd gevleid had, zich niet kunnen verwezenlijken.

De ondergeteekende neemt de vrijheid zich te gedragen aan de denkbeelden, welke de heer Stratenus in zijn voorsz. berigt aan de hand geeft met opzigt tot hetgeen in den stand, waarin de zaak zich bevindt, in verhouding tot de Nederlandsche handel en scheepvaart, zoo ten aanzien van de regten op de koopwaren als met betrekking tot de algeheele gehjkstelling van die op de vlaggen zoude te doen zijn, en daar de ondergeteekende, krachtens het verhandelde in dat berigt, zich overtuigd meent te mogen houden, dat het belang van Nederland niet medebrengt om nopens de regten op de koopwaren in eenige verdere concessiën te komen jegens Engeland, zoude hij dan ook van gedachten rijn, dat men zich zoude kunnen bepalen met aan het Engelsche ministerie aan te bieden het voortdurend genot der vroegere slechts voorloopig toegekende korting der 10%, waartegen Engeland zoude moeten afzien van de verhooging van een vijfde der regten, waarmede onze handel wordt bedreigd bij den aanvoer in de Groot-Britannische havens, en dat, wanneer zulks geen ingang zoude vinden, men zich die verhooging, naar aanleiding van het berigt der Administratie, zal kunnen getroosten, terwijl daarentegen dan ook het voorregt, dat de Engelsche scheepvaart met opzigt tot de korting van 10 % is genietende, een einde zoude

l) R A., Buitenlandsche Zaken, 22 November 1835, no. 5 G. *) No. 13a. ») No. t34.

Posthumus. g

Sluiten