Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niettemin aan U. M.'s ambassadeur overgelaten om nog te trachten hierin te slagen.

De korting der 10 % is mij, de betrekkingen dezerzijds met Engeland in aanmerking genomen wordende, toegeschenen niet voegzaam te kunnen worden ingetrokken, zoolang Engeland de Nederlandsche handel niet met de 20 % zal bezwaren.

De gehjkstelling der vlaggen ten aanzien der scheepsregten komt mij voor zeer wenschelijk te zijn, zijnde dit dan ook het eenige punt, waarover U. M.'s ambassadeur in de onderworpene missive gemagtigd wordt om te handelen.

Daarentegen wordt haar te kennen gegeven, dat de gelijkstelling der vlaggen ten opzigt der regten van in- en uitvoer op de goederen, in de wederzijdsche havens in Europa aangebragt wordende, U. M. bedenkelijk voorkomt, met uitnoodiging om, indien hij op dit stuk nog eenige nadere consideratiëh mogt hebben in te brengen.mij dezelven te willen mededeelen.Eindehjk heb ik gemeend met afwijking in zoover van het advies van den minister voor de Marine en Koloniën en van den Staatsraad, Administrateur voor de Nationale Nijverheid1), mij insgelijks tot zoodanige uitnoodiging te moeten bepalen ten aanzien der openstelling van de wederzijdsche bezittingen in Afrika, Amerika en de West-Indiën, als hebbend het bedenkelijk gevonden om althans vooralsnog U. M. voor te stellen om in eene onderhandeling tot vergunning en verkrijging van zoodanige openstelling te treden.Eenige denkbeelden door mij aan den heer Falck omtrent dit moeyelijk onderwerp medegedeeld, zullen hem in de gelegenheid stellen om zijne eigene gedachten nader kenbaar te maken.

Eindelijk verwittig ik U. M.'s ambassadeur, dat de toelating der niet in Nederland gebouwde schepen in de vaart op Demerary, Essequebo en Berbice niet zal behooren vernieuwd te worden, als strekkende ten nadeele van den Nederlandschen scheepsbouw.

No. 140. —. 1825, December 17. — verstolk

AAN FALCK*).

Door U.Exc.'s missive van den iiden October 1.1.») en de

*) No. 129.

a) R. A., Buitenlandsche Zaken, 17 December 1823, no. 2 G. *) No. 132.

Sluiten