Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik ga thans over tot de behandeling der verdere punten der onderhandeling, als:

1. De gelijkstelling der vlaggen ten aanzien der scheepsregten;

2. De gelijkstelling der vlaggen ten opzigte der regten van inen uitvoer op de goederen, in de wederzijdsche havens in Europa aangebragt wordende;

3. de openstelling der wederzijdsche bezittingen in Afrika, Amerika en de West-Indiën.

Wat het eerste punt betreft, ik bedoel de gelijkstelling der vlaggen opzigtelijk de last- of tonnengelden, loods-, baken-, • haven-, vuurgelden en alle andere scheepsongelden, hoe ook genaamd, welke op den bodem drukken zonder de lading te treffen, zoo-is het wenschelijk om wederkeerig de gelijkstelling van regten aan te bieden en te bedingen, doch in de ruimste beteekenis van het woord. In de havens van dit rijk moge nog hier of daar een verschil gemaakt worden in de berekening van sommige dier ongelden tusschen nationale en vreemde, dus ook Engelsche vlaggen, in het algemeen echter worde de laatstgenoemde op denzelfden voet behandeld als de Nederlandsche vlag, en er bestaan geene redenen om niet aan te vullen wat hieraan ontbreekt, ten einde alle verschil te dien aanzien weg te nemen, gelijk Z. M. onlangs bij besluit van den 17&» Augustus 1825 *) een ondubbelzinnig bewijs van H. D. geneigdheid daartoe gegeven heeft door de intrekking voor de Engelsche schepen van 't gene de vreemde schepen in 't zuidelijk district van pilotage, voor zoover het Ostende en de Schelde betreft, meer moeten betalen dan de nationale.

Maar het is dan ook billijk, dat onze schepen wederkeerig in de havens van het Britsche rijk aan geene hoogere of andere scheepsongelden onderworpen worden dan de nationale schepen, en het is er nog zeer ver van af, dat wij reeds op dien voet behandeld worden.

De gelijke behandeling van Engelsche en Nederlandsche schepen in de berekening van vuur- en loodsgelden en andere scheepslasten strekt zich, zoo ik vermeen, tot hiertoe niet verder uit dan voor zoover de heffing dier regten onder het beheer staat van het Trinity-house, terwijl verder soortgelijke belastin-

») No. 45.

Sluiten