Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handeld, mij bare denkbeelden nader te v/illen mededeelen, zonder echter vooralsnog over dit punt met den Engelschen rninister in onderhandeling te treden.

Bedenkingen van geen minder gewigt hebben zich opgedaan bij de oveiweging der door den Engelschen nunister aangebodene onderhandeling tot openstelling der wederzijdsche bezittingen in Afrika, Amerika en de eigenlijke z.g. West-Indiën. Ongetwijfeld zal door Uwe Exc's ervaring, in vorige betrekkingen verkregen, op het belangrijk standpunt, waarop zij zich thans bevindt, het tafereel van alles wat de Nederlandsche en Britsche koloniën aangaat, bereids voor hare bespiegeling zijn ontrold geworden. De hiernevens gevoegde over de belangen van onzen kolonialen handel in Amerika ingewonnen consideratiën der Kamers van Koophandel, voor zoover die zijn ingekomen1), alsmede van de Handel Maatschappij *), en eindelijk de consideratiën en het advies van den minister voor de Marine en Koloniën en van den Staatsraad, Administrateur voor de Nationale Nijverheid, vervat in hunne missive van den $en October8), zullen Uwe Exc. doen ontwaren, hoe verschillend dit allergewigtigst onderwerp hier te lande beoordeeld wordt,en het zal haar, nadat zij deze stukken val hebben ingezien, niet bevreemden, dat ik mij even bezwaard heb bevonden met het uitbrengen van een gunstig rapport tot het aanknoopen der door den heer Canning aangebodene onderhandeling betrekkelijk den handel op gemelde koloniën tegen de nadrukkelijke vertoogen der zoo belangrijke stad Amsterdam, welke van de bedoelde orjenstelling der kolonie Suriname eenen geduchten slag verwacht voor den handel, die haar is overgebleven, als met het doen van een voorstel, strekkende tot van de hand wijzing van een aanbod, hoogst belangrijk in deszelfs aard en misschien heilzaam in deszelfs gevolgen. Nog minder zal zich Uwe Exc. verwonderen, dat ik eerbiedig aan Z. M. heb in overweging gegeven om op het aanbod van den heer Canning omtrent den vrijen handel op de bedoelde koloniën de consideratie van Uwe Exc. zelve in te winnen. De koning zich met dat voorstel vereenigd hebbende, heb ik de eer Uwe Exc. te verzoeken mij de verdere berigten en bijzonderheden nopens

*) Uit Rotterdam, Middelburg, Amsterdam en Antwerpen, zie nos. 119, 134, 137 en 137. *) No. 133. *) No. 139.

Sluiten