Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ondervinding en met dat oogmerk het tijdvak, voor welk de vrije vaart op de bedoelde koloniƫn zou bedongen worden, te bepalen op 18 maanden of uiterlijk op 2 jaar.

Zoodanige beperking ten aanzien van den tijd zoude voor de stad Amsterdam een ondubbelzinnig onderpand aanbieden, dat men op hare belangen was bedacht geweest en dat dezelven geenzins Waren in de waagschaal gesteld geworden voor een onzekere toekomst; zij zou in zooverre eenen gunstigen indruk maken op den openbaren geest ter beurse van Amsterdam, zonder dat nogtans daarmede aan de andere zijde eenige belemmering of vertraging in het beproeven van mogelijke verbeteringen van het stelsel onzer koloniƫn zouden verbonden zijn. De vertoogen, welke gedurende de provisioneele werking van zoodanige conventie van bijzondere steden en handelshuizen zouden zijn tegemoet te zien, getoetst aan de resultaten van hetzelfde tijdperk, zouden inmiddels over dit moeyelijk vraagstuk eenig meer licht kunnen verspreiden dan wij op dit oogenblik bezitten, en misschien wel de wijzigingen aan de hand bieden, welke de conventie, alvorens voor een langer tijdvak vernieuwd te worden, zoude moeten ondergaan. Eindelijk zouden zoodanige wederzijdsche toekomstige wijzigingen, die bij de vernieuwing der conventie een nader onderwerp van onderhandeling zouden kunnen uitmaken, beter geschikt zijn om de betrekkingen van vriendschap tusschen de contracterende partijen aan te kweeken, dan wanneer men zich als 't ware door eene mentale reserve voorbehield om de goederen, door de wederpartij aangebragt of uitgevoerd, zoo dikwijls met hoogere regten te bezwaren, als door belemmeringen van haren kant daartoe aanleiding mogt gegeven worden. Welligt zoude onze eigene veiligheid, gelijk Uwe Exc. teregt heeft aangemerkt, niet gedoogen om het grondbeginsel in no. 5 van het door den heer Canning ontworpene tractaatx), waarop de bevoegdheid tot zoodanige eventueele verhooging zou steunen, geheel achterwege te laten. Doch ik houde mij overtuigd, dat de contracterende partijen, wanneer de conventie tot zoodanig kort tijdvak wierd beperkt, in afwachting der wijzigingen, welke zij door de ondervmding beleerd mogten goedvinden bij de vernieuwing van het tractaat te bedingen, niet zoo ligt in 't geval

>) No. iij.

Sluiten