Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit te sluiten, en toen hij mij tegemoet voerde, dat deze artikelen, als het op scheepsruimte en vrachten aankomt, niet te vergelijken zijn met het klipzout en dat, in allen geval, Engeland nu van zijne onderscheidene regten op boter, kaas, vlas, huiden enz. wildé afzien, nam ik de gelegenheid van mijne repliek waar om den staat der kwestie meer in het algemeen te doen beschouwen. „Mijn gouvernement is in geenen deele aikeerig van liberale schikkingen, maar het wil ze op zulk een ruime schaal, dat er het voordeel wederzijds van gevoeld worden kan. Uw voorslag daarentegen is beperkt en daardoor in de gegeven omstandigheden eenzijdig. Let op de tarieven hier en in Holland en op het beloop van den handel, dat er het gevolg van is. Wij verlangden eenigen invoer onzer fabrikaten in Engeland. Dit schijnt U niet te convenieeren, ten minste de nota van den zoen October1) beneemt ons alle hoop op de speciale ontlastingen, die wij gemeend hadden te mogen verwachten. Wij veroordeelen Uwe motieven niet, maar gelieft slechts wederkeerig goed te vinden, dat wij op de bewaring passen van hetgene ons convenieert. Naar mijne individueele opinie hecht men in Holland zoowel als ten Uwent eene overdreven waarde aan dat punt der zoutvaart van Liverpool,en het valt niet te betwijfelen, of onze schepen, bij gebrek aan een beschermend regt, dezelve zouden moeten opgeven; maar wat daarvan ook zijn moge, waar is onze verpligting om ten deze iets aan het toeval over te laten ?Waarom zoude mijn gouvernement een voordeel, dat het voor belangrijk houdt, zonder equivalent laten varen en afstaan? Het is slechts voor zeer weinige artikelen, dat wij een soortgelijk beschermend regt vastgesteld hebben, en toen wij in 1823 *) onze vlag door eene restitutie van 10% begonnen te bevoordeelen, had Uwe navigatie-acte Holland al anderhalve eeuw gekweld". „Dat is te zeggen", viel mij de heer Canning al lachende in de rede, „dat gij nu ook eens eerst 150 jaar Uw wil hebben moet en dat wij daarna zien zullen". Doch de andere nam het ernstiger op. Ik moest wel weten, zeide hij, dat er een groot aantal heden waren, die niet beter verlangden dan dat de tijd dier navigatieacte herleven mogt; dat eene order in council tegen ons beschouwd

J) No. 131.

•) De wet van 26 Augustus 1822 (Stbl. no. 39) voerde de reductie van Vi» met ingang van 1 Januari 1823 in.

Sluiten