Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoude worden als daartoe geleidende en dus zeer populair zijn zoude, en dat zijn bureau sedert eenige dagen als overdekt was met rêckmatièh uit Bradford, Manchester enz., ter zake van de aan de Staten-Generaal voorgestelde verandering in het tarief, voor zooveel aangaat de katoenen stoffen *).

Ik kon hem naar waarheid verzekeren, dat ik van den omvang dier verandering onkundig was. De beduchtheid der Engelsche manufacturiers moest mij voorbarig en ongegrond en, in alle geval, overdreven voorkomen, want de bloeyende toestand van het fabriekswezen in Vlaanderen en elders maakt eene hoogere bescherming dan het tot dusverre genoten heeft, overbodig. Zie hier overigens", voegde ik er bij, „het gevolg uwer weigering van een handelstractaat. Door het maken van een vaste afspraak op het stuk der inkomende regten zoude het debiet uwer goederen bij ons verzekerd zijn geweest en uwe fabrikanten tegen alle belemmering beveiligd". Doch deze reclamatiën gaan den heer Huskisson veel minder ter harte dan die van de scheepsreederijen te Liverpool. „Het antwoord", zeide hij, „lag gereed en kon geen ander zijn dan dat het Engelsche ministerie zich ten regel heeft gesteld om, met opricht tot de tarieven der andere mogendheden, buiten bemoeyenis te blijven en geene partij te kiezen. Doch met het stuk der navigatie is het anders. Ons systema wegens dezelve is even liberaal als eenvoudig, en mag Groot-Brittan je van U niet verwerven hetgene gij geene zwarigheid hebt gemaakt om aan de Noord-Amerikanen in te willigen a), dan moet men zich tenminste ten Uwent niet beklagen over ons besluit om het andere alternatief ook op Nederland in den volsten zin toe te passen". Door mij is toen al wederom de raadzaamheid betoogd om de zaken provisioneel dragende te houden zooals ze nu zijn, alsmede dat de order in council, in verband met hetgene de koning daartegen van rijnen kant doen kan, waarschijnlijk veel minder baten zoude dan degenen, die men er nu mede believen wil, zich verbeelden. Dit laatste vond dan ook zoozeer geene tegenspraak, doch de beide heeren schenen geneigd te gelooven dat, bij slot van rekening, een noemwaardig gedeelte der directe vaart

*) Bijlagen Handelingen Tweede Kamer, 1825/26, bijl. X.

*) Bet is niet duidelijk waarop dit slaat. De reductie van een tiende werd eerst bij het tractaat van 19 December 1839 aan de Vereenigde Staten toegekend. Indiende maatregel van 18x7 bedoeld is, wijs ik er op, dat deze slechts de lastgelden betrof.

Sluiten