Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heb ik mij aan de zaak ten principale gehouden en aangetoond eensdeels wat wij in bilhjkheid vorderen mogen, en wat zij, zonder hunne parlementsakten te kort te doen, zouden kunnen bepalen. Dit zoude bestaan in eene order, waarbij de customs geregtigd werden om van onze vlag niet algemeen en het volle vijfde te heffen, maar slechts zooveel als gelijk staat met de tegenwoordige onderscheidene regten op vlas, boter, huiden en de andere artikelen.

In de conferentie van Vrijdagl) was terloops gewaagd van het bezwaar op den uitvoer van zout en suiker, bereids omschreven im mijn no. 78 van den igden Juli 1.1. *), maar de nota behelst deswege niets en ik wenschte wel uit haar stilzwijgen te mogen afleiden, dat zij zich, ten ergste genomen en indien het status quo niet hun aanneemhjk voorkomt, tot de gave toepassing der verhooging van een vijfde bepalen zullen zonder meer.

Voor deze onderstelling pleit, dat zulks meest strookt met den geest der nieuwe wet, maar tegen dezelve valt aan te merken, dat zij zoodoende geene verandering teweegbrengen in de zoo vurig begeerde zoutvaart. Weinige dagen zullen ons leeren hoe het gaan moet, en ik voor mij zoude dit zonder ongerustheid afwachten, want aan geene der berekenbare maatregelen kan ik eenigen dadelijken invloed toeschrijven tot merkelijke verachtering van de handelsbetrekkingen; doch, is het mij geoorloofd ook tevens een blik te werpen op het gebied der staatkunde, dan vind ik ruime stof voor bedenkelijkheid in alle stappen, waaruit Europa zal opmaken, dat er verwijdering en koelheid plaats vindt in stede van vertrouwelijkheid en toenadering. Voor de vrienden van het prohibitieve zal het behagelijk zijn te vernemen, dat twee mogendheden, die bij elke gelegenheid betuigen aan een milder stelsel de voorkeur te geven, buiten staat zijn om het eens te worden, zoodra het industrieele belangen geldt. Aan de Franschen vooral misgun ik het genoegen van ons in een tweeden douanen-oorlog gewikkeld te zien, voordat wij dien tegen hen ten einde gebragt hebben8).

Ik weet wel, dat wij aldus het verwijt van diegenen zullen ontgaan, die ons tot dusverre partijdig noemden4), maar hoe

h 33 December 1825. *) No. 130.

•) Sinds bet K. B. van 30 Augustus 1823 waren wij met Frankrijk in een tarievenoorlog gewikkeld. ') Zie no. 61.

Sluiten