Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

par la malle prochaine la nouvelle de 1'exécution de la mesure. II croiait qu'on vous en aurait fait part le 300, mais trop tard pour m'en instruire le même jour.

M. Canning ayant témoigné quelque surprise de ce dénouement, j'ai fait valoir sa note du lome octobre 1), qui nous avait placés sur un noveau terrain. Du reste quoique nous eussions préféré échapper au cinquième, nous ne nous repentons pas de 1'attitude prise ici par rapport a la non-assimilation des pavillons pour les droits sur les marchandises. Votre Exc. parait partager notre opinion a cet égard, et selon nous Ia voie des négociations demeurera toujours ouverte, aussitót que nous jugerons devoir les reprendre.

No. 145. — 1826, Januari 4. — de mèy van streefkerk

aan verstolk*).

Bij het besluit van den 2oen Augustus 1823 en de daarop gevolgde wet van den 8en Januari *), heeft Z. M. met betrekking tot Frankrijk gebruik gemaakt van de bij art. 9 van die van den 26V» Augustus 1822 *) aan H. D. voorbehoudene bevoegdheid om den aanvoer van voortbrengselen van nijverheid te bezwaren of te verbieden, welke uit die landen afkomstig zijn, alwaar de voortbrengselen der Nederlandsche nijverheid bovenmatig belast of verboden rijn.

Het is aan het Departement van Buitenlandsche Zaken bekend, dat bij de met Frankrijk plaats gehad hebbende onderhandelingen omtrent het sluiten eener commercieele overeenkomst het bezwaar der dezerzijds genomene eenzijdige maatregelen door Frankrijk herhaaldelijk is voorgebragt en aangedrongen. Het wenschelijke om dit bezwaar te doen vervallen heeft den koning tot het denkbeeld geleid, of het niet doelmatig zoude kunnen zijn de wet van den 26e» Augustus 1822 en het daarbij vastgesteld tarief in dier voege te wijzigen, dat de regten over het algemeen hooger wierden bepaald en de vrijlating, bedoeld bij art. 9 dier wet, omgekeerd, zoodat de regten zouden kunnen worden verminderd ten aanzien van al zulke landen, waar onderlinge

') No. 131.

') r. a., Buitenlandsche Zaken exh. 1 Januari 18*6, no. 6. •) Stbl. nos. 34 (1833) en 4 (1834) Stbl. no. 39.

Sluiten