Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

land zich met alle de ten deze in aanmerking komende mogendheden door bijzondere schikkingen zal kunnen verstaan en in dat geval zullen de hoogte regten ten aanzien der staten, waarmede de onderhandelingen niet mogten slagen, wesentlijk in kracht bhjven. In hoeverre de werkelijke handhaving van zulk een tarief in overeenstemming zal te brengen zijn met de belangen van den Nederlandschen handel, zal eigenaardiger door andere departementen kunnen beoordeeld worden, doch de indruk van hetzelve op de handeldrijvende ingezetenen in Nederland valt ligter te berekenen; de beraadslagingen der Staten-Generaal over zoodanige wet zullen naar alle waarschijnhjkheid de onstuimige rittingen van vroegere jaren, toen de botsing tusschen de noordelijke en zuidelijke gewesten op eene zoo treurige wijze werd waargenomen, in het geheugen terugroepen, en de toenadering tusschen het belang, van den handel en van landbouw en fabrieken, door de wet van 12 July 1821 *), door het ruimer tarief van 1822' en door den overgang tot meer beperkte regten zoover gevorderd, zal naar deze grootendeels wederom verloren gaan.

Stond alles nog opnieuw te beginnen, mogelijk ware het alsdan, gelijk in de bij den brief van den Secretaris van Staat gevoegde memorie B 2) gezegd is, verkieselijker hooge regten tot regel en dezelver vernündering als uitzondering aan te nemen, althans zouden zich de handeldrijvende ingezetenen van dit rijk in hunne vervrachting van de duurzaamheid en mogelijke verdere vermmdering der thans bestaande regten niet zien teleurgesteld. Doch het voorledene is onherroepelijk en juist hetgeen eertijds hier te lande bestond en op dit oogenblik wederom plaats grijpt, heeft de keuze van dit rijk ten aanzien van deszelfs tarief beperkt.

Sedert eene lange reeks van jaren kleefde Engeland deszelfs prohibitieve wetten aan. De wijzigingen en vernunderde rechten, onlangs aldaar ingevoerd, hebben aan Groot-Brittanje den onverdienden roem verworven als Wordt er thans de vrije handel begunstigd; zelfs maakt de heer Canning geene zwarigheid om in zijne nota van den zoen October 1825 8) het tegenwoordig Engelsch tarief als slechts beschermend aan te prijzen.

Hierin ligt alleen waarheid in vergehjking met het voorledene, doch beschouwd men dat tarief in het afgetrokkene, zoo vindt

*■) Stsbl. na o. !) Weggelaten. ») No. 13».

Sluiten