Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

men er nog een aantal artikelen met 20, 30, 40, 50, 75 en zelfs 100 % belast op het inkomen en ook deze regten kunnen nog met een vijfde vermeerderd worden, ten ware deze verhooging door andere afstanden worde afgekocht.

De instellingen der voorvaderen laten den Nederlanden minder ruimte. Eertijds genoot de Republiek en bood aan andere volkeren de meest mogelijke vrijheid van handel aan. De wet van 12 July 1821l) en het tarief van 26 Augustus 1822 a) hebben aan de vreemde mogendheden, mitsgaders aan de Nederlandsche handeldrijvende ingezetenen insgelijks lage, immers matige regten aangekondigd.

Door de vergehjlring dus met het voorledene en tegenwoordige zoude de invoering van een hoog tarief onmisbaar eenen hoogst ongunstigen indruk, misschien zelfs eene nadeelige uitwerking op de buitenlandsche staatkunde ten gevolge hebben en al bleef zoodanig tarief ver beneden het Engelsche, zoo zoude het zich in een veel minder gunstig daglicht voordoen dan het thans in Engeland aangenomene, alwaar de prohibitieve wetten van den ouden tijd achter op het tafereel geplaatst, zooveel bijdragen om het gewrocht der heeren Canning en Huskisson voordeelig te doen uitkomen.

In de memorie B*) is wijders gezegd, dat Vrankrijk nu weliswaar niet genoemd, doch overigens nog van erger conditie worden zou. Men heeft voorts gesproken van de ongestadigheid en wisselvalligheid, waaraan de handelsondernemigen zouden zijn blootgesteld door de onzekerheid, op welke landen de uitzondering zou worden toegepast en welke onvoorziene omstandigheden de eenmaal ingewilligde uitzonderingen zouden doen wijzigen en intrekken; eindelijk is gewag gemaakt van de eventueele noodzakelijkheid om de linie te versterken, ofschoon de ontduiking voor een groot gedeelte der hooge regten door den sluikhandel nimmer zal kunnen worden voorgekomen, alsmede om middelen daar te stellen tot herkenning van den oorsprong van gelijksoortige voorwerpen en om tegelijkertijd met verschillende staten, alvorens het nieuwe stelsel in te voeren, handelsovereenkomsten aan te gaan, met welker onderhandeling de ondervinding geleerd heeft, dat vele maanden en somtijds jaren gemoeid zijn.

*) Stsbl. no. 9. ') Stsbl. no. 39. *) Zie blz. 303, noot 2.

Sluiten