Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De tot hiertoe door mij bijgebragte algemeene aanmerkingen opzichtelijk het onderhavige onderwerp, meer of min met de buitenlandsche staatkunde in verband staande, heb ik gemeend niet geheel met stilzwijgen te mogen voorbijgaan.

Ik trede thans tot de behandeling der vraag, in verband beschouwd met de commercieele onderhandeling te Londen.

Hier nu valt al dadelijk in 't oog het thans door Groot-Brittanje aangekondigd grondbeginsel, dat Engeland slechts een enkel tarief zal volgen, zonder daarvan ten aanzien van eenige mogendheid af te wijken, behoudens de verhooging mét een vijfde voor zoodanige staten, welke zich ten aanzien hunner handels' betrekkingen met het Hof van Londen niet zullen kunnen verstaan.

In zijne nota van den loen October 1825 *) zegt de heer Canning: „Er is zooveel verrigt om die (milde) beginselen in het algemeen effect te doen sorteeren jegens alle mogendheden, gezind om het Britsche systema te omhelzen, dat er comperatief weinig met eenige bijzondere mogendheid speciaal te verevenen blijft. Er waren twee wegen langs welke men tot de vestiging van zulk een systema geraken konde. Men konde namelijk de voordeelen van hetzelve óf speciaal en voor speciale equivalenten aan enkele staten toekennen óf dezelve in het algemeen aan allen aanbieden. De laatste weg", vervolgde de heer Canning, „door Engeland ingeslagen zijnde, is er nu geen gelegenheid meer om bij speciale stipulatie zulke bijzondere gunst aan Nederland te verzekeren". Volgens de depêche van den ambassadeur Falck ■) verklaarde de heer Huskisson, dat het Engelsch ministerie zich ten regel had gesteld om met opzicht tot de tarieven der andere mogendheden buiten bemoeyenis te blijven en geene partij te kiezen.

't Is niet onwaarschijnUjk, dat Engeland trapswijze en naar gelang de omstandigheden en de publieke opinie in dat rijk het zullen medebrengen en veroorloven het eenmaal ingeslagen spoor zal vervolgen en deszelfs tarief verder verlagen, doch het is mijns oordeels niet te verwachten, dat het van een der eerste grondbeginselen van deszelfs tegenwoordig handelsstelsel zal terugkomen en tot afzonderlijke tarieven met enkele mogend-

8 No- Ï38. *) No. 143, blz. 205. Posthumus.

20

Sluiten