Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zal intusschen aan het Departement niet ontgaan zijn, dat de bezwaren van Frankrijk over de dezerzijds genomene eenzijdige maatregelen niet zonder invloed geweest zijn op de aangegevene denkbeelden tot eene verandering van stelsel. Z. M. wenscht de aandacht van het Departement opnieuw op die bezwaren te vestigen en acht het daartoe niet ondienstig hetzelve terug te brengen tot den loop, dien de zaken vóór en na het vaststellen van het tarief van den 26e» Augustus1) gehad hebben.

De indertijd plaats gehad hebbende mededeeling van het tarief aan Engeland, Rusland, Frankrijk en Pruissen strekte daarhenen om, die mogendheden bekend makende èn met de mildheid van het daar bij aangenomen stelsel èn met de bevoegdheid aan den koning voorbehouden, dezelve meer geneigd tot onderhandelingen te maken. Rusland en Frankrijk hebben aan deze toenadering niet beantwoord, Engeland en Pruissen *) hebben den schijn aangenomen van te willen onderhandelen en die onderhandelingen rijn slepende gebleven.

Door de weigering van Frankrijk viel dat rijk in de termen van het voorbehoud; het bezwaren of verbieden van den invoer van eenige voortbrengselen van den Franschén bodem en de Fransche nijverheid was daar het gevolg van. Tegen de daarover aangehevene klagten door Frankrijk, dat deszelfs verbodstelsel algemeen werkte, terwijl de wet van den 8en Januari 1824') dat rijk alléén trof, en vooral over de onverdiende meer gunstige behandeling van Engeland word dezerzijds aanhoudend ingebragt, dat er onderhandelingen met het laatste rijk waren aangeknoopt en steeds voortduurden.

Toen waren Frankrijks bezwaren in waarheid min gegrond dan nu. Daar de onderhandelingen met Engeland, zonder uitkomst gebleven rijn en als afgebroken beschouwd kunnen worden, is Z. M. doordrongen van de billijkheid en noodzakelijkheid om allen grond tot verwijt van eenzijdigheid, hetwelk Frankrijk alsnu teregt aan het Nederlandsen gouvernement zoude kunnen doen, uit den weg te ruimen.

De onderhandelingen met Pruissen nog voortdurende, zal ten

l) Tarief van 26 Augustus 1822, Stsbl. no. 39. *) Zie hiervóór, blz. 86, noot 3. ') Stsbl. no. 4.

Sluiten