Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen gemaakt worden, en dit nog in de onderstelling, dat de voorslag daartoe spoedig geschiedde, want heeft eens de vaart naar de Engelsche bezittingen uit de Hanzesteden en de Pruissische en Zweedsche havens een aanvang genomen, dan is het oogmerk om die bezittingen een ruimer aftrek voor derzelver producten te bezorgen in zooverre bereikt, dat de later komende zooal geene volstrekte onverechilligheid, echter weinig accueil te wachten hebben voor de voorwaarden, aan welke zij de openstelling van hunne zijde zouden wenschen te verbinden.

Dit laatste echter gelieve Uwe Exc. aan te merken als conjecturaal en onvervankelijk, want van alle, zelfs zijdelingsche behandeling der zaak bij de heeren Canning en Huskisson heb ik mij sedert het ontvangen der depêche van 17 December 1.1.») zorgvuldig onthouden.

No. 150. _ 1826, Januari 19. — verstolk aan den koning •),

Ik heb ontvangen de mededeeling van den Secretaris van Staat van den i6en January ») betreffende mijn rapport van den I3en dezer«), waarbij ik de eer gehad heb U. M. mijne denkbeelden te onderwerpen omtrent het al of niet raadzame van het aannemen van een ander hoofdbeginsel van het Nederlandsch tarief dan hetgeen tegenwoordig bestaat.

Ik zal ingevolge U. M.'s instructiën met de Adininistratie voor de Nationale Nijverheid in overleg treden omtrent het onderwerp van die mededeeling.

Intusschen en zonder het rapport derwegen te willen vooruit loopen, veroorloove ik mij onder de aandacht van U. M. te brengen, dat de stand der zaken tusschen Nederland en Engeland en tusschen eerstgenoemden staat en Frankrijk mij is voorgekomen niet dezelfde te zijn met opzigt tot de conimercieele betrekkingen. Engelands acte van navigatie heeft ruim anderhalve eeuw den vreemden vlaggen, maar vooral der Nederlandsche groote vernmderingen in den weg gelegd. Dezelve heeft evenwel kortelings wijzigingen ondergaan, die niet onbelangrijk zijn voor den vreemden handel, terwijl Engeland buitendien de vlaggen gelijk-

*) No. 140.

« A'' 0Waterstaat 2S«7. Ook Buitenlandsche Zaken, 19 Januari 1826, no 26 / No- I4°- ) No. 146.

Sluiten