Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lang zou zijn, en dat aldaar nog zoo veele Hollandsche eigendommen zijn.

Ontrend de vaart op en van Indien durf ik geen gevoelen te uiten, omdat ik te weinig met dezelve bekend ben.

No. 155. — 1826, Februari 5. — stratenus aan verstolk *).

Zonder te treden in hetgeen waarschijnhjk aan

het Engelsche gouvernement aanleiding tot het nemen, ten minste bespoedigen van het raadsbesluit *) betreffende de Ye-verhooging der belasting op goederen, met Nederlandsche schepen ingevoerd wordende, heeft gegeven, hebben wij8) ons bepaald tot het overwegen van de gevolgen, welke deze verhooging voor de Nederlandsche nijverheid hebben kan en het is ons dadelijk voorgekomen, dat het Engelsche gouvernement, gebruik makende van de faculteit, aan hetzelve bij art. 5 van de parlementsacte van 5 July 1825 gegeven, en deze verhooging niet uitstrekkende tot alle goederen uit de Nederlanden ingevoerd wordende, maar alleen tot die met Nederlandsche schepen ingevoerd, deze bepaling, schoon voor de Nederlandsche scheepvaart en handel belemmerend, echter voor de nijverheid minder drukkend is.

Met betrekking tot het raadsbesluit *), waarbij een onderscheidend regt en wel van £ 1.13.4 per ton gelegd wordt op alle Nederlandsche schepen, welke zout uit Engeland uitvoeren, zoo schijnt deze maatregel tot het nemen van dewelke waarschijnlijk bijzondere omstandigheden aardeiding hebben gegeven, schoon voor het oogenblik voor de Nederlandsche scheepvaart mede lünderhjk, in de gevolgen voor de Engelsche nijverheid zelve schadelijker dan wel voor die der Nederlanden te zullen wezen, dewijl, tengevolge daarvan, buiten twijfel de Nederlandsche schepen het voor het rijk benoodigde zout uit Frankrijk, Spanje en Portugal, alwaar daarvan overvloed is, zullen gaan halen, hetwelk niet dan nadeelig voor de Engelsche zoutmijnwerken kan zijn.

Wanneer nu tengevolge van deze door Engeland genomen

*) R. A., Waterstaat 3567. *) No. 153.

*) Wij: Stratenus na raadpleging van den Administrateur der Directe belastingen, in- en uitgaande rechten en accijnzen. *) No. 154.

Sluiten