Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maatregelen de koning zoude goedvinden H. D. besluit van 11 Augustus 1824*) in te trekken, hetwelk onvermijdelijk schijnt, zoo zouden de ten dezen opzigte te nemen maatregelen naar ons inzien zich voor het oogenblik daartoe kunnen bepalen. Het komt ons alzoo niet noodig voor dezelve vooreerst tot de loods-, haven- en andere ongelden uit te strekken, te minder daar dezelve in geen dadelijk verband staan tot de door het Engelsche gouvernement genomen raadsbesluiten en zoodanig iets zoude welligt alle onderhandeling ter gelijkstelling dezer regten in beide de rijken later minder gemakkelijk maken, terwijl door het intrekken van het besluit van den xjen Augustus 1825 *•), hetwelk alleen betrekking heeft tot de loodsgelden op de Schelde en te Ostende, opnieuw voor de Engelsche scheepvaart een ongelijkheid van loodsgelden in dit rijk zoude ontstaan, waartoe geen grond is. Dit een en ander heeft alzoo aanleiding gegeven, dat wij gemeend hebben vooralsnog ons te kunnen onthouden van met het departement van Marine en Koloniën in overleg te treden omtrent het punt der loodsgelden, zonder nader Z. M.'s instructiën ten dien opzigte te kennen, terwijl wij ten opzigte der haven- en andere ongelden, ook wegens den spoed, waarmede Z. M. verlangd heeft, dat op dit oogenblik de zaak zoude behandeld worden, vermeenen te moeten voorstellen af te wachten, welke gevolgen deze raadsbesluiten van Engeland op de Nederlandsche nijverheid, in het bijzonder ook op den prijs van het zout, zullen hebben. Wij vermeenen alzoo Uwe Exc. te moeten voorstellen om aan den koning in bedenking te geven ten minsten vooreerst en wel zoolang Engeland zich niet volstrekt ongenegen betoond om met opzigt tot de loods-, haven- en andere ongelden eene wederzijdsche gelijkheid van regten daar te stellen, zich te bepalen tot het intrekken van het besluit van xi Augustus 1824, waartoe ik alzoo de eer heb een concept-besluit') hier bij te voegen.

No. 156. — 1826, April 22. — STRATENUS AAN ELOUT4).

—i Wat verder aangaat het gevoelen van Uwe Exc,

No. 94. •) No. 45.

*) R. A., Waterstaat 3567.

*) Weggelaten.

Sluiten