Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij het verminderen van de gelegenheden om met hunne schepen wat te verdienen, zoude dit voor hun eene bijzondere goede ressource zijn. Zij hebben het zout in zichzelve, aan schepen ontbreekt het hun niet; tegen den tijd, dat onze keeten het meeste zout behoeven, September en October, begint ook juist de tijd, dat het vlas en lijnzaad naar Ierland begint gescheept te worden; nu zoude men niet alleen den voorraad van zout, welke wij noodig hebben, ons toevoeren en daaraan een goede vracht bevaren, maar kan het zelfs voor eene zeer matige vracht doen, vermits men het vlaszaad en andere onzer producten wederom medeneemt. Dit is zoozeer te verwachten, dat elk, die er iets van weet, gedwongen moet worden om te erkennen, dat weldra onze geheele zoutvaart in handen van Engelsche schepen zijn zal. Intusschen is deze vaart het eenige plechtanker voor onze reederijen. Dit is zoozeer waar en door alle tijden heen zoo algemeen erkend, dat de invoer van klip- of bergzout hier te lande altijd onderworpen geweest is aan een inkomend regt, hetwelk aan een verbod gelijkstond. Vandaar dan ook, dat voorheen onze reederijen nimmer verlegen waren; mij geheugt nog en lieden van hoogere jaren dan ik, weten het nog beter, dat er voorheen nooit iets anders dan zeezout werd ingevoerd en dit leverde vele voordeelen.

Vooreerst is het op zichzelve al een zeer aanmerkelijk voordeel, dat men eene noodwendigheid van dezen aard en van zulk een dagelijksch gebruik met eigen schepen afhaalt.

Ten anderen: onze schepen plegen oudtijds veel vlas en andere waren uit de Oostzee naar Spanje, Portugal en de Middellandsche Zee te brengen; dit geschiedt ook nu nog en die expeditiën hebben meestal plaats in den zomer, zoodat men met de schepen in die streken komt op een tijdstip, dat aldaar weinig of geene vrachten terug te bekomen rijn; de toevlugt was alsdan het zout, waaraan men immer eene vracht kende bevaren. Van die zijde beschouwd is het sluiten van den aanvoer van Liverpools zout een belangrijk voordeel, want nu de schippers niet behoeven te vreezen voor de concurrentie van het bergzout, halen zij eene lading Fransch, Spaansch of ander zeezout en rijn even daardoor beter in staat om goedkoop reizen te doen uit de Oostzee naar de bedoelde havens, eene vrachtvaart, waarvan wij veel gehad hebben, omdat wij juist uit hoofde van de vaart met zout beterkoop konden varen dan anderen, en hoezeer wij dat nooit weer

Sluiten