Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik moet mij bij de eerste vraag zoolang ophouden, omdat het antwoord op de volgenden met deze opheldering in een naauw verband staat.

Op de tweede kan ik reeds korter zijn. Want uit mijn antwoord op de eerste vraag blijkt klaar, dat men het zout niet eenvoudig als retouren, maar als eenen handelstak in een artikel van eerste noodzakelijkheid moet beschouwen. Ik zal. mij niet misgissen, wanneer ik den jaarlijkschen aanvoer op 40.000 last begroot. Hoe men boter en kaas in verband met den zouthandel brengt is moeyelijk te begrijpen. Boter en kaas wordt voor UJU naar de Londensche markt gebragt. De Londensche boter- en kaaskoopers hebben daartoe schepen, waarin rij zelf geïnteresseerd rijn en de vaart met boter en kaas naar Londen heeft niets gemeen met die op Liverpool. Men zegt of wendt voor, dat de Engelsche schepen niet zoo goedkoop om zout kunnen varen als de Nederlandsche en ondertusschen, wanneer men let op hetgeen ik ten dezen aanzien reeds in het antwoord op de eerste vraag gezegd heb, dan is het klaar, dat wanneer de vlaggen gelijk staan, de Engelsche schepen, welke in Ierland in de havens van het St. Georges- en Bristol-kanaal en zelfs in het groote Kanaal thuishooren, ons overvloed van zout brengen zullen en als retouren medenemen. het vlas, het lijnzaad, de genever, schors, biezen enz-, welke anders door onze schepen derwaards gevoerd wierden. Niet alleen, dat men ons dus de geheele zoutvaart zal ontnemen, maar men zal ons tegehjkertijd berooven van dat weinige, dat wij met onze schepen naar het St. Géorges-kanaal brengen. Het denkbeeld, alsof de schepen van de oostelijke kusten van Engeland of van de Theems opzettelijk naar Liverpool zouden omzeilen om zout te halen, komt in geene aanmerking. Aan schepen zal het de Engelschen te Liverpool niet ontbreken.

Op de derde vraag.

Hiervoor is niet te vrezen; de Engelschen zullen wel hun eigen zout hier brengen, maar hebben uit Spanje en Portugal te veel wijn, fruit, kurk en andere waren naar hun eigen land te brengen, dan dat zij op eene onzekere kans uit die landen met zout herwaarts zouden komen, anders dan misschien in een zeer enkeld geval, doch voor zoover deze vrees bestaat en grond heeft, is almede de bewaring van den invoer met zout alleen met Nederlandsche schepen aan te raden.

Sluiten