Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tijd en bij eene verandering in het ministerie dit anders inzie en van lieverlede er van terugkeere, want de oplettendheid der Engelsche regering op al hetgeen handel en scheepvaart betreft, is groot. Wat mij betreft, ik wensch in het belang van handel en scheepvaart, dat men het niet intrekke, omdat ik den aanvoer van klipzout, met ook zelfs Nederlandsche schepen, gelijk ik in het antwoord op de eerste vraag reeds gezegd heb, als nadeelig voor het algemeen der reederijen houde.

En nu kom ik dan tot de achtste vraag, de belangrijkste en de slotsom van alles genoemd.

Eer ik die beantwoorde, moet ik twee of drie kleine aanmerkingen vooraf laten gaan.

Ten eerste, dit is wel buiten tegenspraak, dat de Engelschen de gelijkheid der vlaggen niet begeren om onzen wil of om onze scheepvaart te bevoordeelen, maar omdat zij er het belang van hunne eigen reederijen inzien.

Ten tweeden. Met al de hberaliteit, welke men in Engeland voor heeft, en met de vermindering van- regten, welke men met veel ophef heeft daargesteld, blijven die regten toch maar altijd vrij hoog, inzonderheid op onze meekrappen, boter, kaas en andere producten.

Eindelijk, men poogt ons te generen door 20%, maar die goederen, van welker debiet de Engelschen in dit rijk een zoo groot belang hebben, zijn hier te lande zeer hoog bezwaard en van verre de meeste derzelve overtreft de 10% op de regten de vracht, zoodat men genoodzaakt is bij voorkeur in Engeland Nederlandsche schepen tot den invoer hier te lande te zoeken. Indien wij derhalven met eenige weinige artikels, zooals meekrap en klaverzaad, door de 20% nadeel in onze scheepvaart lijden, dan staat daar tegenover het voordeel der 10 %, welke onze schepen op hoog bezwaarde goederen hier te lande, zoo inkomende als uitgaande, genieten. Doch laat ons de zaak eens wat meer van naderbij nog bezien.

Het klinkt fraai, wanneer men zegt, nu kunnen uwe schepen de goederen eveneens als de onzen in ons rijk aanbrengen en dat men dus die gelijkheid der vlaggen zoo aanlokkelijk voorstelt.

Maar wat zal er gebeuren als die gelijkheid plaats heeft? Dat onze schepen er meerder vaart door zullen krijgen? Lk geloof het niet.

Sluiten