Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoo niet onmogelijk; maar de ondergeteekende houdt zich overtuigd, dat die restitutiën krachtdadig tot de bedoelde vermeerdering hebben medewerkt.

No. 159. — 1827, Maart 9. — kort overzicht

van den inhoud der rapporten van de provinciale gouverneurs betreffende de nederlandsche scheepvaart1).

Noord-Holland. Eene vergdijking van het bedoelde tijdvak met 4 voorafgaande jaren doet blijken, dat de handel in de laatste jaren verminderd is, doch dat deze vermindering evenwel meer ten aanzien van de vaart met vreemde dan ten aanzien van die met Nederlandsche schepen plaats heeft gehad. De restitutie op zichzelve moet verder eigenaardig tot eenige voorkeur van de Nederlandsche schepen aanleiding geven, vooral bij invoer, en eenigermate is dit ook reeds blijkbaar uit het in de 4 laatste jaren jaarlijks toegenomen bedrag der restitutiën. Het voorname effect zou zich evenwd eerst bij verdere ondervinding moeten bevestigen, terwijl ten aanzien der augmentatiën, die men in de laatste 4 jaren ontwaart, nog valt op te merken', dat men daaruit niet gehed tot een vermeerderden aanvoer besluiten kan, wijl de wetten van 10 January 1825») en 24 Maart 1826s) verscheidene artikelen aan hogere regten hebben onderworpen, waardoor reeds eene evenredige verhoging van het bedrag der restitutiën ook zonder vermeerderden aanvoer moet plaats vinden. De volgens besluit van 11 Augustus 18244) ook aan de Engelsche vlag toegekende restitutiën zijn misschien oorzaak geweest, dat zich het effect van art. 10 der wet, voorafgaande het tarief»), ten behoeve der nationale scheepvaart niet zoozeer heeft doen gevoelen als na de intrekking van gedacht besluit waarscMjiilijk het geval zal zijn.

Zuid-Holland. De merkelijke mindere invoer met Nederlandsche schepen in het jaar 1825 is daaraan toe te schrijven, dat over dat gehede jaar de Engelsche vlag het genot had van het besluit van 11 Augustus 1824, waardoor toen de voorkeur van de

2 °PKesteId door Van der Fosse. — Kabinet des Konings. *) Stsbl. no. 39. ») stsbl. no. 14.'- ? *) No. 94.

*) Wet van 26 Augustus 1822, Stsbl. no. jo.

Posthumus. 22

Sluiten