Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlandsche schepen verviel. De restitutie van 7» schijnt een gunstig effect op onze scheepvaart te hebben, vooral ten aanzien van de hoog belaste artikelen, hetgeen zich ook in de vrachtprijzen in de Oostzee doet ontwaren. Ten opzigte van den uitvoer kan dit het geval niet zijn, wijl de geringheid der uitgaande regten daaromtrent geen bélangrijk verschil doet ontstaan, althans niet om in de vaart op Engeland tegen het door het Engelsche gouvernement gevorderde surplus van 20% op te wegen, zoodat dan ook onze inlandsche voortbrengsels, die in Engeland hoog belast zijn, zooals meekrap, klaverzaad en anderen, meestal met Engelsche schepen derwaards worden gevoerd.

De door Engeland gevorderde 20% verhoging als eene maatregel van wederkerigheid beschouwende, overweegt de gouverneur in hoeverre of de opoffering van het x/io van onzen kant dienstig zou kunnen zijn om de afschaffing van dien maatregel te bewerken, doch alle omstandigheden tezamen genomen concludeert hij tot het behoud in afwachting van de heilzame gevolgen, welke op den duur deze restitutie tot bevordering van onze scheepvaart kan aanbrengen.

Antwerpen. Bij de plaats gehad hebbende vermeerdering van handel en scheepvaart in het algemeen erkent men ook de merkbare vermeerdering van de scheepvaart onder eigen vlag voor een goed deel aan de restitutiën te moeten toeschrijven, welker invloed vooral merkbaar is geweest op den invoer uit het noorder, Londen, Liverpool, Havre, Bordeaux en uit de Middellandsche Zee, kunnende de handel zonder dat middel bezwaarlijk tegen de naburen kampen.

Zeeland. Men erkent, dat de restitutiën voor de scheepvaart zeer belangrijk zijn; dat desniettemin het bedrag derzelven in Zeeland over het algemeen weinig beduidend en van jaar tot jaar verminderd is, wordt aan dat verval van den handel dier provincie toegeweten, waaromtrent de gouverneur onderscheidene bijzonderheden opgeeft.

Zuid-Braband. Hier erkent men insgehjks de invloed van de restitutiën, hoezeer dezelve zich daar minder dan in de eigenlijke maritime provinciën kan openbaren.

Oost-Vlaanderen. Weinig scheepvaart in het algemeen, dus ook weinig restitutiën; evenwel, voor zooveel men bespeuren kan, doet de vreemde vaart aan onze eigene geen afbreuk.

Sluiten