Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

West-Vlaanderen. De vreemde scheepvaart in de haven van Ostende is nog ruim veertien maal sterker dan de onze, waaruit men afleid, dat het effect van de restitutie zich in die provincie weinig doet bemerken.

Overijssel. Bij den weinigen dadelijken zeehandel te Zwolle wordt evenwel het meest gebruik van Nederlandsche schepen gemaakt, hetgeen men gelooft aan de restitutiën toe te kunnen schrijven.

Vriesland. Oordeelt, dat het bedrag der restitutiën over het algemeen te gering is geweest om daarin een bewijs te vinden, dat hetzelve werkelijk de scheepvaart bevordert hebbe; hij oordeelt, dat dezelve hooger gesteld dienen te worden.

Groningen. De geringe zeehandel dezer provincie laat weinig oordeelen over de invloed van het faveur. Ook geschiedt de invoer van eenige ladingen graan uit de kleine Oost in OostVriesland veelal met kleine schepen, welke.grootendeels nog niet van zeebrieven voorzien zijn en dus geene restitutie genieten. Het gebruik, hetwelk hier meestal van Nederlandsche schepen gemaakt wordt, is echter niet als het effect van de restitutie te beschouwen, wijl het evenzeer vóór 1823 plaats had door de aldaar voorhandene voorraad van schepen en derzelver lage vrachten. Dat intusschen de restitutiën een gunstigen invloed hebben op de eigene vrachtvaart, blijkt uit het toegenomene uitredingen van schepen uit Groningen voor den handel van andere provinciën, en deze vermeerderde vrachtvaart heeft tevens de aanbouw van schepen bevorderd.

No. 160. —1827, April 9.—appelius aan den koning1).

De staten, bij het laatste rapport *) van den StaatsraadAdnünistrateur gevoegd, doen zien, dat de verhouding tusschen de Nederlandsche en vreemde schepen in den jare 1823, 1824, 1825 en 1826 in- en uitgeklaard, geheel staat ten voordeele van den Nederlandschen scheepvaart, zooals dan ook het bedrag der teruggave van het 7,0 der regten steeds van jaar tot jaar is toegenomen, en van /102.948,25 tot op /146.535,07 is geklommen.

x) Uit Brussel.no. 309, Geheim. — Kabinet des Konings, exh. 10 April i8»7 La R 8 Geheim. *) No. 158.

Sluiten