Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een getal van 157 nationale vaartuigen, met grof zout geladen, aangekomen) voor wie Frankrijk, Spanje en Portugal het gemis van Liverpool ruim vergoeden.

De gevolgen van dien onbedachten maatregel zijn dus geheel ten nadeele van Engeland gekeerd, en om niet van eene erkende dwaling terug te komen, wil het nu, onder het voorwendsel van reciprociteit en op grond dat er een verschil in de regten bestaat, den invoer van granen uit onze havens verbieden (want kennelijk is de voorgestelde maatregel tegen Nederland gerigt). Engeland is niet tevreden met in onze havens, ten gevolge van ons liberaal systema, tegen betaling van zeer lage regten bijna alle goederen te kunnen in- en uitvoeren, terwijl de invoer der meeste goederen in Engeland door de hooge regten voor onze vlag onmogelijk gemaakt is; zoolang er slechts één artikel overblijft, waarvan de invoer onder Nederlandsche vlag eenigermate wordt begunstigd, zijn de wenschen niet bevredigd van een gouvernement, hetwelk openlijk heeft afgekondigd in het stuk van handel de gematigdheid tot maatstaf te wülen aannemen, doch hetwelk tegelijkertijd een tarief heeft uitgevaardigd, waarin wel de regten op vele artikelen zijn verminderd geworden, maar niettegenstaande die vermindering nog zoo hoog gebleven zijn, dat er geen vergehjking tusschen dat tarief en het Nederlandsche mogelijk is.

Wat aangaat de gevolgen van het voorstel, door den heer May medegedeeldl), deze kunnen en zullen waarschijnlijk wel zijn de magtiging van het gouvernement om den invoer van granen te mogen verbieden uit havens, alwaar van Engelsche schepen of goederen eenig ander of hooger regt gevorderd wordt dan van nationale; en het is tevens zeer waarschijnlijk, dat men dien maatregel allereerst op Nederland zal willen toepassen. Dit zal intusschen behooren te worden afgewacht, daar het toch met de waardigheid van dit gouvernement niet kan strooken om nu, op eene bedreiging, in te willigen wat vroeger, als onbestaanbaar met 's rijks belangen, is afgeslagen.

Ook zal het nog te bezien staan, of Engeland zoo ligtvaardig den invoer van granen verbieden zal als hetzelve den uitvoer van zout belemmerd heeft. Wat zal er toch in Engeland van

') Zie hiervóór blz. 343, noot 2.

Sluiten