Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de wet op den graanhandel worden, hoedanig zal men die moge wijzigen, wanneer aan het gouvernement wordt overgelaten om die wet door een maatregel van represaille of hoe men dien anders zal willen noemen, krachteloos te maken?

Als de prijzen der granen zekere hoogte zullen bereikt hebben, zal, volgens de wet, de invoer van vreemde granen worden toegelaten, maar, krachtens een bevelschrift van het gouvernement, zal die invoer kunnen verboden blijven, hoedanig ook de stand der prijzen zij.

Is het dan wel te vermoeden, dat soortgelijke tegenstrijdigheden niet zullen wegen en dat men niet zal beginnen met de gevraagde autorisatie als een drangreden te gebruiken om meer nadruk aan nader te doene vertoogen bij te zetten?

Maar was dit eens anders en volgde het verbod van invoer uit onze havens, onmiddehjk op de bekomen autorisatie, dan immers kan men ook maatregelen beramen, waardoor onze scheepvaart aanmerkelijk bevoordeeld en die der Engelsche in evenredigheid benadeeld worden zou, terwijl wij dit even goed onder het voorkomen eener algemeene bepaling en zonder iemand te noemen zouden kunnen uitvoeren, als nu de in Engeland gevraagde autorisatie is voorgedragen. Hiertoe zou niets meer vereischt worden dan bij de herziening van het tarief den invoer van alle koloniale waren, komende met vreemde schepen uit Europeesche havens, aan een hoog regt te onderwerpen. Hierdoor zou voornamelijk de invoer onder Engelsche vlag getroffen worden, die ons onophoudelijk de koloniale waren, zoo uit Engeland als uit andere havens binnen Europa, in groote en kleine hoeveelheden toevoert, en een geduchte mededinger voor den regtstreekschen aanvoer uit onze koloniën geworden is.

Wanneer derhalve onze graanhandel werkelijk door eenigen maatregel van den kant des Engelschen gouvernement» mogt worden gekrenkt, dan is ook Engeland in deszelfs commerciële belangen voor Nederland niet onkwetsbaar.

Misschien zou dit, op eene voorzigtige wijze, als een afleider tegen het nakend onweder kunnen gebruikt worden en zou daaromtrent eene aanschrijving aan 's konings ambassadeur te Londen kunnen gedaan worden.

Sluiten