Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 162. — 1827, Mei 17. —1 VERSTOLK AAN DEN KONING1).

Het behaagde U. M. de consideratiên en advies te vragen van de departementen van Buitenlandsche en Binnenlandsche Zaken betreffende een rapport van den minister van Financiën1) op eene aan denzelven vanwegen U. M. gedane vraag, wat zoude kunnen gedaan worden om, zonder benadeeling der scheepvaart onder nationale vlag, de korting van 10 % op het bedrag der in- en uitgaande regten, welke bij artikel 10 der Algemeene wet van 26 Augustus 1822 3) aan die vaart is toegekend, in te trekken en daardoor een einde te maken aan de vertoogen, waartoe dat onderscheid in de regten tusschen eigen en vreemde vlaggen reeds een en andermaal aanleiding heeft gegeven.

Weinige dagen later, te weten den 14e» April, vond U. M. goed het eerstgemeld departement te doen uitnoodigen om bij de opgedachte zaak der teruggave van de 10 % in opzettelijke overweging te nemen de missive van U. M.'s consul-generaal te Londen van den xoen dier maand *), waarbij hij H. D. aandacht vestigt op een voorstel, in het Lagerhuis gedaan, ten doel hebbende om aan Z. G. B. M. de bevoegdheid te geven om den invoer van granen te verbieden uit zoodanige landen, waar de Engelsche schepen of goederen aan hooger regten onderworpen zijn dan de nationalen.

T enge volgen van deze U.M. aanschrijvingen mij des wegens in betrekking gesteld hebbende met den minister van Binnenlandsche Zaken, heeft welgemelde mijn ambtgenoot mij doen toekomen het rapport van de Administratie voor de Nationale Nijverheid*), waarmede de heer van Gobbelschroy zich blijkens de daarop gestelde apostille heeft vereenigd.

Na eene zeer aandachtige en bepaalde overweging van alle de stukken, tot deze commissorialen betrekkelijk, moet ik betuigen, evenmin als de reeds geraadpleegde departementen, eenig middel te hebben kunnen uitdenken, dat bij de eventueele intrekking van de premie der 10 %, aan de Nederlandsche

') R. A., Buitenlandsche Zaken. — Uit Brussel, no. 6, Geheim. — Ook Waterstaat 3367.

*) No. 160. *) Stsbl. no. 39.

*) Zie blz. 343, noot 2. *) No. 161.

Sluiten