Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

derwerperi aan eene beslissing, welke rij volkomen gevoelt, dat in dezen alleen van een ruimer overzigt onzer algemeene handelsbetrekkingen met Engeland afhangen moet, maar zij verzoekt ook U. M. het daarvoor te willen houden, dat zij van de vervulling van haren wensch gereedelijk zoude afzien, indien dezelve met andere nog gewigtigere belangen in strijd mogt komen en niet dan met opoffering van deze konde verkregen worden.

De Kamer heeft desniettemin het van haren plicht geacht de bestaande aangelegenheid met gepaste vrijmoedigheid ter kennisse

van U. M. te brengen, -—ten einde door de verheven tusschen-

komst van U. M. vanwege het Engelsch gouvernement de vergunning mogt worden verkregen om, hangende alle overige onderhandelingen over een algemeen commercie-tractaat, inmiddels en bij eventueele openstelling der havens voor den invoer van granen, zoodanige granen en peulvruchten met Nederlandsche schepen in Engeland tegen betaling der bepaalde of te bepalene inkomende regten te mogen invoeren op gelijken voet als zulks met Engelsche schepen plaats vindt, en derhalve zonder de verhooging van de 20% op deze regten.

No. 165. — 1827, Juli 20. — VAN DER FOSSE AAN STRATENUS1).

Door UH.E.G. bij missive van den 6en der vorige maand *) aan mij eenige stukken zijnde medegedeeld betrekkelijk de vraag door welke middelen aan de Nederlandsche scheepvaart het gemis van de korting van 10% op de in- en uitgaande regten zou kunnen worden vergoed, ingeval deze onderscheiding mogt worden ingetrokken, en verzogt zijnde in het algemeen omtrent dit onderwerp in den stand, waarin het zich thans bevindt, mijne gevoelens mede te deelen en ook in het bijzonder, voor zooverre zulks bij mijne administratie kan worden nagegaan, omtrent de punten, in den brief van den nünister van Buitenlandsche Zaken van 26 January 1826 *) vervat, UH.E.G. in te lichten, moet ik, met den besten wil ter wereld om daaraan te voldoen, aanmerken, dat al waren de jongste veranderingen in het Engelsche tarief onder de papieren mijner administratie aanwezig, dan nog omtrent

*) R. A., Waterstaat 2567. 2) Aldaar, no. 2. Geheim.

*) No. 151.

Sluiten