Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

33.974.297 # met Nederlandsche en 1.163.995 u met vreemde schepen zijn aangebragt, niet wel aan iets anders dan aan .dit onderscheidend regt worden toegeschreven en hieruit zou dus zijn af te leiden, welk het verlies van onze scheepvaart bij de intrekking van die onderscheiding zou zijn. Dat de bij óns gemaakte onderscheiding den handel in dit artikel in het algemeen in geenen deele verminderd heeft, schijnt reeds daaruit te blijken, dat de aanvoeren volgens de bij mij voorhandene tabellen in 18x4 met inbegrip van de maand December 1813 uit Groot-Brittanniën X.2021/, pond, Fnmkrijk 334% „

én Spanje ... 591% en dus in alles 2.i281/< pond, geweest zijn en in 1815, toen de invoer met vreemde schepen hooger belast was,

uit Groot-Brittanniën X.269Y2 pond,

Frankrijk 84%

en Spanje 2.306 i

en dus in alles 3-659% pond.

Zonder nu deze vergelijking als een juisten grondslag te willen opgeven, vermits in het jaar 1814 bij het nieuwelings bestaan van het gereïhtroduceerde convoystelsel ook wel een enkele omissie in die eerste tabellen zou kunnen hebben plaats gehad en toen ook misschien nog de handel op een te weinig zekere voet stond, is deze vergelijking mij evenwel niet onopmerkelijk voorgekomen en genoeg af te doen ten bewijze dat de aanvoeren destijds niet verminderd rijn. Maar zoo de handel in het algemeen daarbij niet verminderd is, zeker is het, dat de eigen handel daarbij gewonnen moet hebben, daar toch, wanneer de aanvoer van dit artikel met eigene schepen geschiedt, ook de handel daarin eigenaardig meer in eigene handen moet blijven dan wanneer de aanvoer geheel of ten deéle door den vreemdeling wordt bewerkstelligd. Zonder dus preciselij k te kunnen bepalen op hoeveel het verhes der Nederlandsche scheepvaart en handel zou kunnen geschat worden, wanneer de Engelsche schepen voor den aanvoer van zout en suiker met de Nederlandsche werden gelijkgesteld, houde ik het echter daarvoor, dat dit verhes voor beide gevoelig zou zijn en dat, zoo er questie van wederzijdsche opheffing der onderscheidene regten ten behoeve der eigene scheepvaart

Sluiten