Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit werk is vrucht van een studie, waarvoor het materiaal gedurende mijn studiejaren te Delft is verzameld en bijeengebracht. Bij de bewerking ervan mocht ik van verschillende zijden veel belangstelling ondervinden.

Voor mijn technische kennis ben ik vóór alles dank verschuldigd aan U, Hoogleeraren, Lectoren en Assistenten in de Af deeling der Werktuigbouwkunde en Scheepsbouwkunde der Technische Hoogeschool te Delft en wel vooral aan Prof. Ir. G. Brouwer en Ir. W. C. Kool.

In het bijzonder is het mij aangenaam hier de gelegenheid te kunnen aangrijpen om U, Hooggeleerde Valckenier Kips, hooggeachte Promotor, mijn groote erkentelijkheid en hartelijken dank te betuigen voor Uw warme belangstelling in en waardevollen steun bij mijn werk; aan U en mede aan Prof. Dr. P. J. M. Aalberse en Prof. J. C. G. Volmer heb ik mijn liefde voor de studie der jüridischstaatsrechtelijke en economisch-sociale problemen te danken.

Tevens past hier een woord van dank aan de leden der Chineesche Legatiën te Den Haag en Parijs en aan het Chineesche Consulaat-Generaal te Parijs, die mij waardevolle documenten en inlichtingen hebben verschaft, vooral aan Z.Exc. Wang Kouang Ky, die, door mijn werk met een enkel woord in te leiden, blijk gaf van zijn hooge belangstelling in mijn arbeid; ook aan Dr. Sun Yat Sen, aan de ex-Ministers van Onderwijs Yuan Shih Tao en Prof. Tsai Yuan Bei, aan den heer Ir. O. C. A. van Lidth de Jeude, ingenieur bij de Nederlandsche Maatschappij voor Havenwerken en het Nederlandsche Syndicaat voor China te Amsterdam, alsmede aan de Directie der Internationale Credieten Handekvereeniging „Rotterdam".

Ook de heeren A. W. Berry, secretaris van „the Chinese Engineering and Mining Company, Ltd", te London, T. Z. Koo, algemeene secretaris van de „Y. M. CA." te Shanghai en allen, die mij gevraagde inlichtingen en hulp verschaft hebben, houden zich overtuigd van mijn erkentelijkheid.

Sluiten