Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook mijn vrienden Sui Nai Tsien, secretaris van de Chineesche Legatie te Den Haag en Liem Bwan Tjie, bouwkundig student, die aan het uiterlijk van dit geschrift met prijzenswaardig resultaat een zoo toegewijde zorg hebben besteed, hebben daarmede mij met dankbaarheid vervuld.

Vooral is mijn dank groot aan Mr. G. M. Greup, te Zeist, met wien ik sinds mijn H.B.S. jaren door hechte vriendschapsbanden ben verbonden. De warme belangstelling door hem steeds in zoo ruime mate voor de. vraagstukken betreffende China en de Chineezen aan den dag gelegd alsmede de besprekingen, die ik met hem over verschillende onderwerpen mocht voeren, zijn voor mij van hooge waarde geweest. Daarvoor en last not least voor de moeite en tijd door hem aan het nagaan der drukproeven van dit werk besteed, past mij een woord van groote erkentelijkheid.

Een belangrijk aandeel in de totstandkoming van dit werk komt ook toe aan mijn vrouw, wier toewijding ook op dit gebied zich op treffende wijze openbaarde.

Sluiten