Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II; SOCIAAL-ECONOMISCH:

AFDEELING 4: arbeid 87—125

Invloed der oude Chineesche Klassieken op den arbeid; arbeidsvoorwaarden productiefactoren * noodzakelijkheid van arbeid; plicht tot arbeid: 87—91.

Invloed van Confucius' leer op arbeider en arbeid; korte morografie van den Chineeschen arbeider; weerlegging van de beschuldiging van onbetrouwbaarheid der Chineezen: 91—98. Eigenschappen van den Chineeschen arbeider: 98—107.

Moeilijkheid van vergelijking van den Chineeschen arbeider met zijn Europeeschen collega: 107—109.

Afwezigheid van arbeidsvraagstuk en van. strijd tusschen arbeid en kapitaal: 109—112; 123—125.

Arbeidsduur; levensstandaard: 113—115. Arbeidsloonen van ongeschoolde arbeiders: 115 —117.

Arbeidsloonen van geschoolde arbeiders: 117— 122.

Vergelijking van de loonen in de metaalindustrie in verschillende landen: 120, 123.

AFDEELING 5: kapitaal 126—157

Kapitaalbegrip: 126—127. Kapitaal wenscbelijk voor industrialisatie; onderzoek naar de kapitaalkracht der Chineezen; bankdeposito's; welslagen van binnenlandsche leeningen; gestort kapitaal van moderne Chineesche banken: 127—131. Bankwezen in China: Chineesche banken: 132 —134; vreemde banken: 134—136; Sinovreemde banken: 136—139. Voldoende aanwendingsmogelijkheid voor vreemd kapitaal; in welken vorm en voor welke doeleinden is en kan vreemd kapitaal worden ingevoerd en welke voor- en nadeelen; vier methoden van invoer van vreemd kapitaal in China: 139—149.

De eerste van samen werking: tweeërlei manier: belegging van Chineesch kapitaal in vreemde ondernemingen; belegging van vreemd kapitaal in Chineesche ondernemingen: 139—144.

Sluiten