Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STELLINGEN.

VII. De voorstelling, door menigeen gehuldigd, als zou China in alle opzichten achterlijk zijn, is onjuist.

VIII. Even onjuist is de meening, als zou de langzame ontwikkeling van China te wijten zijn aan den Chineezen aanklevende, evolutie-belemmerende eigenschappen, het karakterschrift en het gehuldigde familiesysteem. (H. G. Wells: The Outline of History, pag. 312—6).

IX. Niet steekhoudend is Dr. Nederbragt's bewering, als zouden oppervlakkigheid, verwardheid des geestes, arbeidsverzet, onbetrouwbaarheid en oneerlijkheid van het Chineesche volk de wezenlijke belemmeringen voor China's zelfindustrialisatie zijn. („Penetration Pacifique" in China, pag. 158—9).

Even onjuist is in menig geschrift de voorstelling, alsof omkoopbaarheid en conservatisme de voor de industrieele en economische ontwikkeling van China belemmerende natuurlijke eigenschappen van het Chineesche volk zouden zijn.

X. Het oordeel van Dr. Tille, als zou de arbeidzaamheid der Chineezen niets anders zijn dan drukdoenerij („Geschaftigkeit"), getuigt niet van scherpe opmerkingsgave. (Der Wettbewerb weisser und gelber Arbeit in der Industriellen Produktion, pag. 11).

XI. Het nauwer aanhalen van de economische betrekkingen tusschen China en Ned.-Indië is voor beide landen en ook voor Nederland van zeer groot belang.

XII. Zelfs bij volledig doorgevoerde electrificatie van bedrijven zal de zuigerstoonunachine in het kleinbedrijf haar plaats blijven behouden.

XIII. Voor de verruiming der geestesontwikkeling en de moreele selectie is het systeem der vrije studie ook voor de Technische Hoogeschool te Bandoeng wenschelijk.

XIV. Voor het behoud van den goeden naam van de ingenieurs uit Delft, is het wenschelijk, dat de Ir.titel wettelijk beschermd wordt.

Sluiten